Catatan Popular

Selasa, 22 Mei 2012

KITAB TERSOHOR ADAB AS SULUK BERKENAAN ADAB-ADAB PERJALANAN : SYEIKH NAJMUDDIN KUBRA ( SIRI 4)


BAB 3

Adab-Adab Dalaman Bagi Perjalanan Tariqat Ini


Pertama adalah sentiasa mengawasi ke atas Nafs dirinya. Ianya bahawa, Salik hendaklah selalu berwaspada ke atas hatinya. Diahendaklah jangan melalaikannya walaupun untuk seketika; kerana jikalau tidak dia akan tertunduk tewas kepada kehendak Jasmaniahnya danHawa Nafsu Syaitaniahnya. Dia hendaklah menganggap bahawa dirinyasedang diperhatikan oleh Allah, sebagaimana firmanNya:
"Sesungguhnya Allah adalah Maha memerhatikan atas kegiatanmu." [4:1]

Hadhrat Baginda Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu 'Alaihi Wasallam telah bersabda:
"Allah memandang kepada hati kamu dan sifat amalan kamu,bukannya rupa kelakuan kamu dan pemilikan Duniawimu."

Kedua adalah pernyataan kehinaan, kefaqiran dan menghinakan diri dihadapan Tuhan Semesta Alam. Hadhrat Abu Yazid Bistami Rahmatullah'Alaih, semoga Allah mensucikan Ruhnya telah berkata bahawa satu suaratelah memanggilnya dari dalam dirinya dan berkata,
"Wahai Abu Yazid, terdapat ramai Para Hamba yang berada dalamkhidmat Kami, maka jika kamu mencari Kami, bawalah kehinaan dandengan penuh berhajat."

Seterusnya suara itu berkata kepada Hadhrat Abu Yazid Rahmatullah 'Alaih:
"Kamu tahu sesungguhnya bahawa kamu sedang dalam tangisanyang memerlukan terhadap Tuhanmu pada setiap saat atas banyakkeadaan; maka kamu amat memerlukan cahaya pimpinanNya sebagaimana juga pandangan Rahmatnya, petunjuk dan keperluanNya pada setiapketika. Dan juga, kamu adalah memerlukanNya pada masa saat kematiansupaya cahaya Islam dan ilmu pengetahuannya adalah tetap terpelihara didalam hatimu. Di dalam kubur juga kamu adalah memerlukan Dia supayakamu dapat berjaya menjawab soalan-soalan yang ditanya oleh Nakir danMunkar iaitu dua Malaikat. Ianya adalah Dia yang akan menjadi rakanmudalam menghadapi ketakutan Alam Kubur. Keperluanmu yang paling besar adalah kebergantunganmu terhadapNya pada Hari Pengadilan, iaituhari penyesalan dan penuh sesalan supaya Allah Yang Maha Mulia akanmenjadikan wajahmu terang bersinar, menyembunyikan kekuranganmudengan RahmatNya dan meninggikan kadar timbangan dan nilai pekerjaanbaikmu dalam Mizan timbanganNya, bahawa Dia akan memudahkan pencerangan catatan laporan keburukanmu dan meletakkan buku catatanamal kebaikanmu dalam tangan kananmu, bahawa Dia akan menjaga kamu teguh atas Jalan Sirat dan menyelamatkan kamu dari api Neraka Jahannam dan memimpinmu menuju ke arah Syurga. KekurniaanNya yang tertinggi dan penganugerahan yang terbaik adalah merahmatimu denganpandangan MusyahadahNya yang indah."

Perkara-perkara ini adalah keperluanmu yang mustahak denganmerenungkan kepada Tuhan Penguasamu dalam Alam Dunia ini dan diAlam Akhirat yang lain. Maka, pernyataanmu tentang kefaqiran dankehinaan di hadapan Allah hendaklah menurut sepertimana kefaqiran dankeperluanmu yang sebenar.Prinsip yang ketiga adalah Taubat dan Inabat yakni kembali di hadapanAllah, dalam setiap keadaan kemiskinan dan kekayaan, keselesaan danmusibah. Merujuk kepada Hadhrat Baginda Nabi Sulaiman 'Alaihissalam,Allah telah menfirmankan,
"Dia adalah seorang Hamba yang baik kerana dia kembali Inabahkepada Allah."
Allah menfirmankan kenyataan yang sama berkenaan Hadhrat Baginda NabiAyyub 'Alaihissalam, kerana Hadhrat Baginda Nabi Sulaiman 'Alaihissalamtelah melihat Maha Pengurnianya dalam nikmat dan Hadhrat Baginda NabiAyyub 'Alaihissalam telah melihat Yang Maha Esa mengujinya denganujianNya.Kenikmatan yang dinikmati Hadhrat Baginda Nabi Sulaiman 'Alaihissalamtidak mengkaburkan gambaran pandangannya terhadap Yang MahaMengurnia dan begitu juga kesusahan dan penderitaan yang dihadapi olehHadhrat Baginda Nabi Ayyub 'Alaihissalam tidak menghijab penglihatannyadari melihat bantuan Yang Maha Memberikan Bantuan kepada mereka.Dalam kedua-dua hal keadaan ini, mereka mensifatkan segala apa yang telahberlaku terhadap Allah Ta'ala.Prinsip yang keempat adalah Taslim yakni menyerahkan diri untukmematuhi perintah Allah Yang Maha Mulia.

Taslim bermaksud menyerahkankepada Allah dengan hati dan tubuh badan secara kedua-duanya, yang manakedua-duanya adalah berada dalam pemilikanNya. Menyerahkan hartakepada pemiliknya adalah suatu hal keadaan yang perlu dilakukan.Pemilik mempunyai hak untuk menguasai hartanya dan melupuskannyadalam apa jua cara yang dirasakan sesuai olehNya. Adalah terserah bagiNyasama ada Dia memuliakan atau menghinakan HambaNya, memberikan nafaskehidupan ke dalamnya ataupun membunuhnya, menyebabkan kesakitanpenyakit atau mengurniakan kesihatan atasnya dan menjadikannya kaya ataumiskin.

 Maka, adalah dituntut dari seseorang Salik agar tidak menimbulkan sebarangpenentangan terhadap kehendakNya. Dia hendaklah jangan bersungut secaraterbuka ataupun tertutup, kerana bangkangan terhadap Pemilik Haqiqiadalah tidak masuk akal dan merupakan pelanggaran kepada segala normakebiasaan. Sungutan terhadap Tuhan oleh seseorang yang mendakwa sebagaihambaNya dan kekasihNya adalah suatu kekurangan dalam kecintaan,perhambaan dan kesetiaan.Prinsip kelima adalah Ridha yakni keakuran iaitu menerima ketentuanbahagiannya tanpa mempersoalkannya meskipun ianya pahit. Orang-orangberiman yang awam memohon pertolongan dalam kesabaran apabilakesulitan menimpa. Tetapi hal keadaan tersebut bagi orang-orang yangkhawas adalah dinamakan Ridha.Perbezaan di antara Sabar dan Ridha adalah bahawa seseorang yang Sabir,dengan kelebihan keimanannya menghadapi mala petaka dengan kesabaran,keimanannya tetap teguh tidak bergoyang dan dia tidak merasa tergangguketika ditimpa malapetaka; dia tidak akan berpaling dari jalan pengabdian,walaubagaimana besar dan tak tertahan dengan keadaan malapetaka itumeskipun hatinya marah terhadap malapetaka, tetapi seorang Radhi adalahseseorang yang hatinya sentiasa dalam hal keadaan Ridha dan akur sertabahagia. 

Malapetaka dan kesenangan tidak memberikan sebarang kesankepadanya, kerana apa sahaja yang diterimanya dari Tuhan, diamenganggapnya sebagai suatu pemberian hadiah dari seorang rakan. Diagembira apabila kesusahan menimpa ke atas dirinya oleh Kekasihnya danRakannya, dengan kegembiraan yang sama sepertimana orang lain yangmenerima pertolongan.Prinsip yang keenam ialah Huzun yakni kesedihan yang berterusan. HadhratBaginda Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu 'Alaihi Wasallam telahbersabda,
"Allah mengasihi setiap hati yang dalam keadaan kesedihan."

Berkenaan sifat-sifat Hadhrat Baginda Nabi Muhammad RasulullahSallallahu 'Alaihi Wasallam adalah dikatakan bahawa Baginda sentiasaberada dalam hal keadaan Muraqabah dan bersedih.Menurut Para 'Urafa, setiap hati yang tiada kesedihan adalah tiada apa-apaselain tanah. Bagaimanakah seorang yang beriman dapat menguruskankegembiraannya sedangkan dia tidak tahu apa yang telah tertulis oleh Qalamdi Lauh Mahfuz berkenaan Taqdirnya, sama ada kegembiraan ataupunkecelakaan. Juga, dia tidak menyedari bagaimanakah penghabisannya,kerana dia tidak tahu apakah yang akan dia perolehi pada hari esok sama adakelebihan atau kekurangan. Dia tidak tahu sama ada kepatuhannya akanditerima oleh Tuhan atupun tidak, dan sama ada dosa-dosanya akandiampunkan atau tidak.

Hadhrat Syaikh Abu Al-Hasan Al-Kharqani Rahmatullah 'Alaih adalahseorang yang berkesedihan. Pada suatu hari, beliau telah ditanya apakahyang menyebabkan kesedihan pada Para Ahli Sufi yang ternama. Beliaumenjawab bahawa yang menyebabkan hal tersebut adalah kerana merekamahu mengenali Allah sebagaimana yang Dia mahu dikenali. Tetapi, yangdemikian itu adalah mustahil, kerana tiada sesiapa pun yang dapatmengenali Allah sebagaimana yang Dia patut dikenali.Prinsip yang ketujuh adalah memiliki Husnuz Zhan iaitu sangkaan yang baik terhadap Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dan Dia telah berfirman di dalamsebuah Hadits Qudsi:
"Ana 'Inda Zhanna 'Abdi, Falyazhunna Bi Ma Sha-a."
 "Aku bertindak kepada HambaKu sebagaimana sangkaannya terhadapKu,maka biarkanlah dia bersangka denganKu dengan apa yang dia suka."

 Jesteru, adalah perlu bagi seseorang Hamba Allah untuk memiliki sangkaanyang baik terhadap Allah atau sangkaan yang sepatutnya tentang DiriNya.Hal keadaan ini tercapai sebagai natijah daripada kepandaian penilaiannyaberkenaan Sifat-Sifat Keindahan Allah yang merangkumi kekurniaan, belas-kasihan, kemurahan hati dan keluasan keampunanNya.Barangsiapa yang tidak mempercayai Allah atau mempunyai pandangan yang tidak selayaknya berkenaan TuhanNya akan hilang pengharapan terhadap RahmatNya, yang mana dia menganggap kejahatan dan dosa-dosanya lebih besar dari keluasan kekurniaan dan Rahmat belas kasihanAllah. Ini seolah-olah mensifatkan Allah dengan kelemahan dan kekurangan.Prinsip yang kelapan ialah bahawa seseorang Salik tidak sepatutnyamenganggap dirinya jauh dari Makar tindakan Allah, sebagaimanana Allahtelah berfirman:
"Apakah mereka berasa aman dari Makar tindakan Allah? Sesungguhnyatiada yang dapat aman dari Makar tindakan Allah melainkan kaum yang rugi." [7:99]

 Seterusnya Allah Ta'ala telah berfirman:
"Sesungguhnya orang yang benar-benar takut kepada Allah dari kalanganPara HambaNya adalah Para 'Ulama." [35:28]

 Ketakutan dan kegerunan ini diterbitkan dalam jiwa seseorang yangbermuraqabah sambil merenung Sifat-Sifat Kemuliaan dan Kemarahan Allah.Kerana, sepertimana Allah bersifat dengan sifat-sifat kemurahan dan belas-kasihan, Dia juga bersifat dengan sifat-sifat kemurkaan dan keperkasaan.Allah Subhanahu Wa Ta'ala telah berfirman:
"Dan telah sempurnalah Kalimah Tuhanmu bahawa sesungguhnya Akuakan memenuhkan Neraka Jahannam dari kalangan jin dan manusiabersama." [11:119]

Adalah dinyatakan dalam sebuah Hadits bahawa Allah Subhanahu Wa Ta'alaakan berkata kepada Hadhrat Baginda Nabi Adam 'Alaihissalam,
"Bangunlah dan campakkan mereka ke dalam Api Neraka!"

Hadhrat Baginda Nabi Adam 'Alaihissalam akan bertanya,
"Berapa banyak?"
Maka akan dijawab, "Sembilan ratus sembilan puluh daripada setiap seribu."

Lantas, bagaimanakah seorang hamba dengan bebanan dosa-dosanya bolehterhalang dari berasa takut terhadap kemurkaan dan keperkasaan Yang MahaSuci setelah menyedari tentangnya?Prinsip yang kesembilan adalah Cinta Mahabbah. Dalam kaitan ini Allahtelah berfirman:
"Yuhibbuhum Wa Yuhibbunahu.""Dia mencintai mereka dan mereka mencintaiNya." [5:54]

Cinta adalah intipati bagi sekelian Maqamat dan Karamat dengan manaseseorang Hamba Allah dapat maju menuju Tuhan langit dan bumi, dandengan kelebihannya yang mana dia akan mencapai ke tingkatan yang lebihtinggi pada perjalanan Suluk. Cinta adalah buah ilmu pengetahuan tentangAl-Asma Al-Husna iaitu Nama-Nama Terbaik Allah. Tiada yang memilikikeindahan yang tersendiri dalam Dunia ini kecuali Allah. Apa sahajakeindahan dan kesempurnaan yang dapat dilihat pada makhluk-makhlukciptaan, pada hakikatnya adalah ibarat satu zarrah dari mentarikeindahanNya, setitis air dari lautan kesempurnaanNya.

Jika kamu menganggap keindahan dan kesempurnaan menjadi terbataskepada bentuk jasmani dan kebendaan Duniawi, maka ketahuilah bahawakamu adalah terkurung di dalam rupa bentuk Alam Zahir dan terlucut darimemerhatikan Haqiqat sebenar. Kerana, keindahan yang Haqiqi dankesempurnaan yang menyeluruh adalah didapati pada Zat Wajib Wujudyang memiliki kekuasaan dan kehidupan, memiliki sifat-sifat kemurahan,kekurniaan, kesabaran dan tanpa sebarang kekurangan dan kecelaan.Kerana itulah seseorang yang pemurah, mulia dan bijaksana adalah dikasihioleh semua orang.

Begitu juga, seseorang pahlawan dan pendekar yangberani adalah dikasihi kerana kekuatannya, dan seseorang yang berilmupengetahuan dan Salih dalam amalan adalah dihormati kerana kejujuran dankeikhlasannya.Kamu mengetahui bahawa setiap satu daripada sifat-sifat kemuliaan dankeindahan ini adalah semula jadi di dalam Diri Hadhrat Zat Yang Suci, yangmemilikinya secara tidak terbatas dan berkekalan. Akan tetapi, yang selainAllah memiliki keindahan dan kesempurnaan yang terbatas, terhitung, takdisengajakan, terhad dan akan mati, meskipun sifat-sifat tersebut adalahdipinjamkan dari lautan suci kekurniaan dan kebajikan.Hatta, tiada selain Allah yang layak dicintai pada hakikatnya, kerana setiapbentuk Jamal keindahan adalah berasal dariNya. Maka barangsiapa yangmencintai sesuatu yang selain Allah sesungguhnya adalah buta terhadapKeindahan Allah.Prinsip yang kesepuluh adalah menyerahkan pergantungan kehendak diridan kebebasan ikhtiar dengan mengambil sepenuh kepercayaan pada TuhanYang Maha Menguasai seluruh alam. Allah Ta'ala berfirman:
"Allah memberikan suatu misal dengan perumpamaan seorang hambayang dimiliki lagi tiada berkuasa atas sesuatu, dan seorang hamba yang Kami telah kurniakan rezeki yang baik, dan dia menafkahkanperbelanjaan darinya secara tersembunyi dan terbuka; adakah martabatmereka sama?" [16:75]

Jesteru, tiada apa-apa yang boleh dilakukan oleh seseorang hamba dengankebebasan, kerana kebebasan adalah sesuai untuk orang-orang yang bebas.Dan Para 'Urafa telah berkata, bahawa jika seseorang Penuntut ada sesuatukeinginan hawa nafsu, ianya bermakna bahawa pandangan Musyahadahnyaadalah terhalang dengan tabir Hijab. Mereka juga telah berkata bahawa hawanafsu adalah tutupan Hijab yang paling besar. Sehinggakan walau keinginannafsu untuk bersatu dengan Tuhan adalah yang tergelap dari sekeliantutupan Hijab.Maka, apabila walaupun keinginan nafsu keakraban dengan Tuhan jugadianggap sebagai tutupan Hijab yang terbesar, apa yang dapat dikatakantentang hal keadaan seseorang yang diceburkan dalam keinginan hawa nafsudan kebiasaan dalam godaan?Lantaran itu, adalah mustahak bagi seseorang Penuntut untuk menjadiseperti mayat yang berada dalam penguasaan tangan Ghussal si tukangmandi, supaya dia dapat mencapai perhubungan dengan Al-Haqq. Setiapkeinginan hawa nafsu akan membawa seseorang jauh dari Allah.


KHATIMAH

Prinsip-prinsip yang dinyatakan di atas adalah perkara yangterpenting untuk mencapai kesempurnaan Batin yang manaseseorang Salik hendaklah menghiaskan Nafs dirinya untukdibenarkan memasuki ke dalam daerah keintiman dengan Allah. Jikalau tidak, keikhlasan dan harapannya akan dianggap palsu, kecintaannyaakan dianggap sebagai dakwaan yang dusta, meskipun dia menganggapdirinya sebagai seorang Salik yang menuju Tuhan, namun pada Haqiqatnyadia adalah tercebur di dalam kekangan hawa nafsu.
Catatan:
Hadhrat Sayyidina Imam 'Ali Karramallahu Wajhah, di dalam khutbahnyayang masyhur bernama
"Khutbat Hammam",
menjelaskan sifat-sifat orangyang Salih telah berkata,
"Mereka adalah tetap gembira dalam menghadapi bala musibahsebagaimana yang lain merasa gembira dengan keselesaan."
Wabillahit-Taufiq Was-Salam.

KITAB TERSOHOR ADAB AS SULUK BERKENAAN PRINSIP PERJALANAN : SYEIKH NAJMUDDIN KUBRA ( SIRI 3)BAB 2

Berkenaan Prinsip-Prinsip Luaran Perjalanan Tariqat Ini.

Hendaklah kamu ketahui bahawa perjalanan hati ini menuju Tuhanmemerlukan pemerhatian terhadap adab-adab yang tertentu, yangmana sebahagiannya adalah berkaitan tentang perkara yang Zahirdan sebahagian lagi adalah perkara Batin.Prinsip pertama yang berkaitan luaran ialah bahawa Salik hendaklahmenyerahkan segala pemilikan kebendaannya dan asbab penghidupannyadan menjauhkan dirinya dari ikatan takluk Duniawi. Dia tidak boleh adasebarang ikatan melainkan pengabdian terhadap TuanNya dan ketaatankepadaNya dan mengingatiNya. Allah Yang Maha Mulia telah berfirman:
"Dan ingatlah Nama Tuhan Pemeliharamu dan berbaktilah kepadaNyadengan sepenuh kebaktian." [73:8]

Prinsip yang kedua berupa pengasingan dan menjauhkan diri dari orang-ramai, khasnya dari setiap orang yang menghalang seseorang mendekatkandiri kepada Allah. Dan Allah Ta'ala telah berfirman kepada Hadhrat BagindaNabi Muhammad Rasulullah Sallallahu 'Alaihi Wasallam:
"Jauhkan diri dari mereka dan hindarkan mereka yang menyerukepada segala sesuatu yang selain Allah."

Prinsip ketiga ialah bahawa Salik hendaklah menjaga tujuh anggota tubuhbadannya dari apa yang jijik di sisi Tuhannya, Allah. Ianya adalah sepertiberikut: Mata hendaklah ditutup dari melihat apa yang dilarang dan tidakberfaedah kepada seseorang; telinga janganlah mendengar fitnah, kutukanpenghinaan yang keji dan perkataan yang lucah dan yang seumpamanya;lidah hendaklah dipelihara dari kesalahan yang seumpamanya dan bibirhendaklah ditutup dari memperkatakan apa yang tiada berfaedah. Dansebahagian Para 'Urafa telah berkata, bahawa ucapan seseorang hendaklahdalam ingatan terhadap Allah, diam seseorang hendaklah dijadikan sebagaiusaha untuk bermuraqabah, pandangan seseorang kepada benda-bendahendaklah untuk maksud mendapatkan pengajaran. Salik juga hendaklahmenjaga perutnya dari makanan yang Haram dan Syubhat, dan dalamperkara yang Halal juga janganlah dia bersikap tamak dan rakus denganpenuh bernafsu dalam hal keadaan alpa terhadap Tuhan, sehinggakan ketikamemakan makanan dia hendaklah sedar dan berkesedaran tantang kehadiranAllah. Dengan jalan yang sama, dia hendaklah menjaga kaki dan tangannyabegitu juga anggota kelaminnya dari pekerjaan yang Haram dan menjijikkan.

Prinsip yang keempat adalah bahawa Salik hendaklah menentang Nafsu jasmaninya, iaitu melawan dorongan-dorongannya dalam menghendakimakanan dan minuman yang sedap, pakaian yang cantik, perlakuan yangmemberahikan dan pemilikan tanah tinggi untuk menunggang kuda dansebagainya. Ini adalah Jihad Akbar yakni perjuangan Mujahadah terbesaryang mana Hadhrat Baginda Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu 'AlaihiWasallam selaku pemimpin ummat manusia telah bersabda mafhumnya,
"Kamu telah kembali dari Jihad Asghar yakni perjuangan kecilmenuju kepada Jihad Akbar yakni perjuangan yang lebih besar."

Dan Jihad ini adalah lebih penting dan buah-buahannya adalah lebihmencakupi berbanding melawan menentang golongan Kuffar, kerana merekaketika dalam peperangan adalah bertujuan mencari harta rampasan dansentiasa menurut kemahuan Nafsu Jasmaninya yang akan memimpin merekakepada kebinasaan yang berkekalan dan kekurangan yang kekal. MenurutPara 'Urafa, pengabaian terhadap Nafs adalah seperti mencampakkan kayuapi ke dalam api yang marak, dan seseorang penuntut Talib dan Salik dalamrangka usaha menghapuskan gangguan Nafsnya hendaklah memadamkanapi tersebut dalam dirinya sendiri.Prinsip yang kelima adalah bahawa Salik hendaklah mencari seorang yang berkesedaran, sempurna dan Syaikh yang 'Arif untuk membimbingnya atas jalan menghasilkan kesempurnaan supaya dia dapat mencapai Kehadhrat Haqq, kerana seseorang Talib penuntut adalah seperti seorang pesakit yang dikelilingi dengan berbagai penyakit dan Syaitan-syaitan dan dijangkiti dengan begitu banyak penyakit dan kesakitan
Seseorang Salik adalah tidak menyedari tentang mereka dan sekalipun jikadia menyedari, dia tidak mengetahui bagaimana untuk mengubati Nafsnya.Supaya dia tiada pilihan melainkan dengan mencari seorang yang berbelas-kasihan dan Tabib yang boleh dijadikan rakan yang dapat mengenalpastipenyakit-penyakitnya dan membantunya untuk mendapatkan kembali danmengatasi penyakitnya.

Dalam perkataan yang lain, seseorang Salik adalah seperti seorangpengembara dalam sebuah gurun padang pasir yang bahaya dan teruk,seorang yang tiada sebarang pilihan melainkan untuk mencari seorangpembimbing Ruhani dalam rangka usaha supaya terpimpin ke arah destinasimatlamatnya.Prinsip yang keenam ialah bahawa Salik hendaklah jangan menyibukkandirinya dengan beraneka susunan doa-doa, membaca Zikir-Azkar,melakukan Solat Sunnah Nawafil dan latihan Riyadhah keruhanian yangberbagai, tetapi hendaklah menumpukan kepada satu jenis Zikir yangtertentu dan melakukan kesemua Solat yang telah difardhukan dandisunnahkan.

 Baharulah kemudian, dia seharusnya tenggelamkan dirinya dalam kegiatanmengingati Allah. Adalah dikatakan bahawa amalan Zikir adalah kuncimenuju Alam Ghaib yang tersembunyi dan cahaya bagi Dunia dalaman.Tanpa kunci, seseorang tidak boleh masuk ke sesebuah rumah dan tanpacahaya, rumah yang gelap tidak akan terang benderang. Maka, Salikhendaklah mengingati Allah dengan cara seorang kekasih mengingatikekasihnya, dan ingatan tersebut jangan sesekali meninggalkannya.Kemudian dia mestilah mengekalkan dalam dirinya dalam Zikir sehinggazikir tersebut benar-benar melekat pada dirinya dan tidak meninggalkan hatidengan berkeadaan kosong dari Zikir walaupun untuk seketika. Apabila diamenyambung semula dalam kegiatan Zikir ini, ianya akan berubah dari ZikirNafsi manusia kepada Zikir Qudsi yang suci.Zikir Nafsi yang dilakukan oleh manusia ialah ingatan yang dilakukandengan bantuan bunyi, huruf dan bilangan manakala Zikir Qudsi ialahingatan yang bebas dari sebarang bilangan, huruf dan bunyi. 

Sesudah tahapini, seseorang Zakir kehilangan pengenalan tentang dirinya dan tenggelam didalam Zat Zikir. Dia menjadi tidak sedar tentang Zikirnya sebagaimana jugatentang dirinya sendiri.Terdapat banyak darjat tingkatan Zikir, sebahagiannya adalah menggunguliyang lain yang mana susah untuk dimulakan; tetapi secara beransur-ansurkeperitan dan susah-payah akan hilang dan Zikir akan menjadi kelazimandan suatu tabiat bagi Salik.Prinsip yang ketujuh ialah menjaga puasa atau lapar yang berterusan, keranakelakuan ini menandakan penentangan dan penekanan terhadap diri Jasmani, yang mana ianya adalah akar yang menyebabkan segala hijabtutupan, dasar kepada perpisahan dan penjauhan dari Yang Haqq 'Azza Wa Jalla. Jika seseorang Salik mengurangkan pemakanannya secara beransur-ansur, ianya adalah diperbolehkan. Ini adalah jalan yang telah dituruti olehsebahagian Para Masyaikh Sufiyyah.Adalah juga sesuai jika seseorang mengambil jalan tengah iaitu denganmemerhatikan kesederhanaan. Hadhrat Baginda Nabi MuhammadRasulullah Sallallahu 'Alaihi Wasallam telah bersabda:
"Peliharalah Nafs dirimu dalam keadaan baik kerana ia adalah yang menanggung dirimu, kamu hendaklah bersikap belas kasihan terhadapnyadan menjaganya."

Hadhrat Baginda Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu 'Alaihi Wasallamseterusnya telah bersabda:
"Barangsiapa yang menjadikan keimanannya dengan bersungguh-sungguh untuk dirinya, Nafsnya akan menenggelamkannya danmerendahkannya."

 Jika berlaku keadaan yang mana seseorang Salik harus membuka puasanyayang Mustahab dengan tujuan untuk melayani tetamunya atau padamenuruti arahan Murad Murshidnya, dia tidak sepatutnya membiarkanNafsunya bersuka-ria hingga ke tahap sepenuhnya, tetapi mengambilmakanan dalam jumlah yang sedikit dan makan kurang sedikit dari apa yangdimakan secara kebiasaannya setiap hari ketika dia berlapar atau ketikaberbuka puasa, supaya dia akan dapat melucutkan Nafsnya dari duakeseronokan iaitu ketika berbuka puasa dan kedua ialah seronok menikmati makanan yang memuaskan hati. Seterusnya, dia janganlah selalu makan rotiberserta lauk yang dididihkan tetapi makanlah hanya roti sahaja, keranaamalan ini adalah dianggap menjijikkan oleh sebahagian Para MasyaikhSufiyyah, khasnya didihan lauk yang disediakan mengandungi daging.Prinsip yang kelapan ialah menjaga kebersihan tubuh badan, keranakebersihan yang sedemikan adalah senjata orang Mukmin danmembangkitkan pencahayaan dalaman. Hadhrat Baginda Nabi MuhammadRasulullah Sallallahu 'Alaihi Wasallam telah bersabda:
"Wudhu yang dilakukan oleh orang yang sudah berwudhu adalahseumpama cahaya di atas cahaya pada Hari Penghisaban kelak."

Prinsip yang kesembilan ialah tetap berjaga-jaga ketika malam. Amalan iniadalah dianggap sebagai satu amalan yang paling penting bagi seseorang Salik. Dalam memuji golongan Abrar, Allah Yang Maha Mulia telah berfirman:
"Mereka hanya tidur sedikit pada sebahagian daripada malam." [51:17]

Ianya bermakna bahawa mereka tidur hanya sedikit pada sebelah malam danmalam adalah masa melakukan permohonan doa bagi kalangan Awliya danSalihin.Prinsip yang kesepuluh bagi Salik ialah bahawa dia perlu berusaha dengansebaik mungkin untuk mendapatkan sumber rezeki yang Halal untukpenghidupan. Allah Yang Maha Mulia telah berfirman:
"Wahai orang-orang yang beriman, makanlah makanan yang baik-baik apayang telah Kami rezekikan kepada kamu." [2:172]

Dan Hadhrat Baginda Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu 'AlaihiWasallam telah bersabda:
"Sesudah perlaksanaan amalan Fardhu, adalah Wajib untuk mencaripenghidupan yang Halal."
Ini bermaksud bahawa setelah melakukan tanggungjawab beriman denganperkara keimanan ianya merupakan perkara yang paling diwajibkan padakewajiban seseorang. Pendapatan yang Halal adalah menjadikan Batinseseorang bercahaya dan pendapatan yang Haram adalah menggelapkanhati.Para 'Urafa telah berkata bahawa, barangsiapa yang menyuburkan dirinyadengan pendapatan yang Halal selama empat puluh hari, Allah Ta'ala akan mencahayakan hatinya. 

Seandainya pendapatan yang sepenuhnya Halaltiada didapati disebabkan oleh kebiasaan yang mendesak serta ada ciri-cirikeraguan pada pendapatan rezeki yang telah diperolehi, maka dia hendaklahmakan apa yang mudah serta kurang keraguannya dan ianya perlulahdiambil menurut keperluan yang minima dan bukannya sebagai memenuhikeperluan dan sebagai suatu kepuasan. Jika seseorang Penuntut bertindak dengan kelalaian dalam perkara ini, diatidak akan berada dalam suatu kedudukan yang berfaedah daripada buah-buahan pohon 'Irfan Ma'rifat. Pengarang risalah ini semoga Allahmerahmatinya telah berkata bahawa, seseorang Murid yang sedang beradadalam hari-hari Mujahadah dan ketika saat yang memerlukan tidak bolehmengambil walaupun sebiji bijan yang diragui, untuk tidak bercakap apa-apatentang pengambilan sedemikian ketika masa senang dan mudah.Akar penyebab segala kejahatan orang-orang yang Ahli Dunia adalah keranapengabaian mereka berkenaan perkara ini, sebagaimana kecuaian merekadalam menghindarkan diri dari perkara dan makanan yang haram.Hadhrat Baginda Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu 'Alaihi Wasallamtelah bersabda mafhumnya:
"Ciri-ciri Agama adalah kesalihan dan ketaqwaan terhadap Allahdan Iman adalah menjadi rosak disebabkan kehalobaan."

Di sini adalah penghabisan adab-adab luaran yang ditentukan kepada Salik.Terdapat juga banyak adab-adab dalaman yang diikuti oleh orang-orang AhliTariqah.

Catatan:

Ianya tidaklah bermakna bahawa Salik tidak sepatutnya melibatkan diridalam kegiatan kemasyarakatan, tetapi adalah bahawa dia perlu hidup dalamkeadaan yang mana bahawa apa sahaja yang dilakukannya hendaklah keranamengharapkan Keridhaan Allah dan apa jua kegiatan pengejaran ataukhidmat yang dipilihnya hendaklah menjadi sebagai asbab untuk mencapaipenghampiran yang suci. Dalam hal keadaan ini, setiap tindakan dankegiatannya meskipun pada paparan Zahiriahnya adalah berbentuk Duniawinamun pada Haqiqatnya adalah untuk Akhirat, iaitulah suatu alamkehidupan yang lebih besar dari alam kehidupan Dunia ini.
Cheist Dunya Az Khuda Ghafil Shudan, Ney Qumash Wa Khanah Wa Farzand Wa Zan.
Terjemahan:
Apakah ertinya Dunia ini selain keterlupaan terhadap Tuhan,Ianya bukanlah gaya, harta kebendaan, isteri dan anak-anak

KITAB TERSOHOR ADAB AS SULUK BERKENAAN PERJALANAN RUHANIAH : SYEIKH NAJMUDDIN KUBRA ( SIRI 2)


BAB 1

Berkenaan Perjalanan Tariqat Ruhaniah Menuju Tuhan Yang Maha Agung Dan Kepentingan Perjalanan Tariqat Ini.

Wahai Hamba Allah, ketahuilah bahawa Allah Yang MahaMeninggikan telah menciptakan manusia hanya dengan suatuperintah yang membolehkan hatinya atau ruhnya melakukanperjalanan Suluk menuju DiriNya dan untuk mencapai perhubungan denganDiriNya dan memerhatikan Jalal KeagunganNya serta Jamal KeindahanNyayang merupakan kesudahan terakhir bagi segala maksud dan segalamatlamat dan penghabisan bagi segala pengurniaan dan pemberian.Dunia dan apa sahaja yang terkandung di dalamnya, begitu juga denganDunia lain dan apa sahaja yang terkandung di dalamnya telah diciptakanuntuk maksud yang sama. Kedatangan Para Nabi dan Para Rasul danpenurunan wahyu Al-Quran dan kitab-kitab yang lain kesemuanya adalahbermaksud untuk memenuhi keperluan yang sama. Sebagaimana FirmanAllah:
"Dan tiadalah Aku telah menciptakan Jin dan Insan melainkan supayamereka beribadat mengabdikan diri kepadaKu." [51: 56]

Hadhrat Ibnu 'Abbas Radhiyallahu 'Anhu telah berkata bahawa dalam ayat ini,
"Liya'budun" yakni supaya mereka beribadat mengabdikan dirikepadaKu memberikan makna
"Liya'rifun" yakni supaya mereka mengenalMa'rifat tentangKu. Ianya bermaksud, bahawa kesemuanya telah diciptakandengan tujuan supaya mengenali DiriKu.Menurut mafhum sebuah Hadits Qudsi, Allah telah berfirman:
 Kuntu Kanzan Makhfiyyan Fa Ahbabtu An U'rafa, Fakhalaqtu Al-Khalqa Likai U'rafa.
"Aku adalah Khazanah yang tersembunyi, kemudian Aku telah suka untukdikenali, maka Aku telah menciptakan makhluk supaya dapat dikenali."

Tetapi sebagaimana menuju maksud perjalanan ini, ketahuilah bahawa hatimanusia adalah berdepan dengan tutupan hijab, rintangan dan jarak yangsangat jauh pada pemisahan dari Allah.

Terdapat juga baginya darjat-darjat, tingkatan-tingkatan dan maqam-maqamperhentian keintiman dengan Allah. Kehadiran Suci Hadhrat Al-Quddustidak akan disingkapkan sehinggalah dan melainkan dia mengoyakkan habissegala tutupan Hijab Nafs. Maka tabir tutupan pertama yang merupakanpenyebab pemisahan dari Hadhrat Al-'Izzah Allah 'Azza Wa Jalla adalahkejahilan mengenai DiriNya, menganggap ada gandingan perkongsianterhadap Yang Maha Esa dan berkeraguan dalam sifat-Sifat Keagungan danKesempurnaanNya. Kesemuanya ini adalah sejumlah kekufuran terhadapAllah Tuhan Yang Maha Tinggi yang mana merupakan sebesar-besar dansegelap-gelap tutupan bagi segala hijab sebagaimana Allah telah berfirman:
"Sesungguhnya Allah tidak akan mengampunkan sesiapa yang melakukanSyirik terhadapNya." [4: 48]

Maka ianya adalah penting bagi Para Murid yang mencari Allah untukmenukar kegelapan kejahilan hatinya ke dalam pencerahan menerusi cahayailmu pengetahuan, untuk menghasilkan cahaya keyakinan denganmenghindarkan kegelapan keraguan untuk mencapai Tauhid denganmengeluarkan diri dari kegelapan Syirik dan untuk menghasilkan cahayakeimanan dengan cara membebaskan dirinya dari kebingungan penafian. Jikalau tidak, tubuh dan ruhaninya akan tetap dalam kegelapan yang kekaldan kecelakaan di dalam tingkatan Neraka yang paling rendah yang Allahtelah tentukan untuk orang-orang yang tidak beriman, orang-orang Kafir dansekelian musuh Allah.Tahap tingkatan yang kedua atas perjalanan mencapai keintiman yang akrabkepada Allah adalah dengan ketaatan dan pengabdian 'Ubudiyyah terhadapNya kerana Allah Ta'ala telah memerintahkan:
"Wahai manusia, sembahlah Tuhan kamu!"

Seterusnya, Hadhrat Baginda Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu 'AlaihiWasallam telah bersabda dari Firman Qudsi Allah bahawa:
"Barangsiapa yang mencari penghampiran kepadaKu tidak akanberjaya mencapai matlamat mereka melainkan dalam kadar nisbahpenyempurnaan mereka terhadap semua yang telah Aku fardhukan kepadamereka. Para HambaKu adalah yang sentiasa mencari penghampirankepadaKu dengan perantaraan amalan ibadat Nawafil yang Sunnahsehingga dia memperolehi KecintaanKu untuk dirinya."

Maka dengan itu, barangsiapa yang benar-benar mengenali Tuhan Mawlanyamestilah mentaatiNya dan barangsiapa yang telah menemui TuhanNyamestilah menyembahNya. Jikalau tidak, dia akan terus berada dalamkegelapan dosa-dosa pada tahap kekufuran kerana dosa adalah suatutingkatan yang menjauhkan dari Tuhan manakala ketaatan adalah suatuperantaraan kepada penghampiranNya.Tahap yang ketiga dalam penghampiran adalah kelakuan Akhlaq yang baik.Maka itu, perlulah bagi Para Penuntut Haqq untuk mengubah kelakuantingkah-lakunya yang buruk kepada kelakuan Akhlaq yang terpuji, keranasetiap Akhlaq yang terpuji adalah dianggap sebagai suatu perantaraan untukpenghampiran kepada Hadhrat Tuhan. 

Sebagaimana kelakuan yang jahatadalah suatu langkah yang mengarahkan kejauhan dari DiriNya lantasmendorongkan kemurkaanNya, maka Para Penuntut kebenaran yang Haqqadalah diperintahkan untuk mengalihkan dirinya dari kegelapan keangkuhankepada cahaya kerendahan diri, dari kebakhilan dan kedengkian kepada kelebihan kasih-sayang dan belas-kasihan, dari kekikiran yang tak berhujung pangkal kepada kemuliaan bermurah hati, dari jurang gelap ketidak-syukuran kepada kecemerlangan yang tinggi dalam kesyukuran, dari kegelapan kemunafikan kepada cahaya keikhlasan, dari gurun yang berkaitdengan kecantikan luaran dan kekayaan Duniawi yang nyata zahirnyakepada taman kecintaan dan pergantungan terhadap Allah Tuhan Pemelihara sekelian langit dan bumi, dari kegelapan ketidak-waspadaan kepada cahaya Khauf takutkan ancaman Allah, dari kekaburan putus harapan dan berputus-asa kepada cahaya pengharapan dan kepercayaan pergantungan, dari bayang-bayang kebencian dan kemarahan kepada cahaya kesabaran dan toleransi, dari kegelapan ketergesaan dan kerunsingan ketika menghadapikemalangan dan bala musibah kepada cahaya kesabaran dan penyerahantidak bersyarat terhadap kepahitan Taqdir, dari kegelapan kejahilan kepadacahaya kesedaran dan ingatan, dari kegelapan kebingungan kedegilan kepada cahaya penyerahan dan kerendahan hati, dari kegelapanpergantungan terhadap asbab Duniawi kepada cahaya kepatuhan terhadap kehendak Allah Raja Segala Raja, dan dari kegelapan kehambaan terhadaphawa nafsu kepada cahaya ketaatan terhadap Pencipta Yang Mulia.

Maka,perjalanan ini adalah satu daripada perjalanan yang paling penting dan ianyaadalah wajib kepada semua Para Penuntut penghampiran terhadap KesucianNya dan Para Penuntut kebahagiaan yang tertinggi dan tempatkediaman kekal dalam kehidupan Akhirat agar melakukan perjalanan ini.Tahap keempat perjalanan Ruhaniah ini ialah perjalanan menempuhi Nama-Nama Terbaik Asma Al-Husna dan Sifat-Sifat Haqq Allah. Kerana apabilaseseorang Penuntut mensucikan diri Batinnya yang merupakan sebab terjarakkejauhan dari Allah dan menapis serta menggilap hatinya dengan adab-adabpenghampiran, dia akan layak untuk maju menuju Raja Segala Kerajaan dankesan daripada kecintaan Allah serta kemurahanNya akan terpapar dalamdirinya dengan sendiri.

Pada tahap ini, terdapat perbezaan pada kedudukan martabat Para Awliyadan Para Asfiya. Hadhrat Abu 'Abdillah Muhammad Ibni 'Ali At-Tirmidzi Rahmatullah 'Alaih telah berkata:
"Allah, Yang Maha Mulia dan Maha Megah telah mengajarkanNamaNya kepada Para HambaNya dan setiap Nama adalah berhubungankepada Iqlim kawasan keruhanian yang tertentu dan bagi setiap Iqlim terdapat seorang yang berautoriti sebagai Sultan, dan bagi setiap Iqlim adamajlis, penyampaian kuliah, pengurniaan dan ganjarannya yang dianugerahkan terhadap orang yang berada pada Iqlim tersebut, dan Diatelah menentukan Maqam-maqam yang khas kepada hati seorang 'Arif.""Ianya mungkin berlaku di mana seseorang Wali tinggal dalamsuatu Iqlim yang pertama kerana daripada himpunan Nama-Nama Allah,dia hanya mengetahui Nama yang berhubungan dengan Iqlim tersebut.Kerap kali juga berlaku bahawa terdapat seseorang dari kalangan ParaAwliya yang memiliki Maqam dalam Iqlim kedua, ketiga dan keempatpada masa yang sama.""Maka dengan itu apabila dia memaling terhadap sesuatu Iqlim,Nama yang terkandung pada Iqlim tersebut akan dianugerahkan keatasnya, supaya dia dapat sampai ke tingkatan Wali yang mengambilbahagian dari keseluruhan Nama-Nama. Dia adalah seorang yang mendapat manafaat daripada keseluruhan Nama-Nama dan dia adalahKetua Para Awliya."

Hadhrat Abu 'Abdillah Muhammad Ibni 'Ali At-Tirmidzi Rahmatullah 'Alaih selanjutnya berkata:
"Apa yang merupakan bahagian bagi orang awam daripada Nama-Nama Suci adalah keimanan mereka dalam Nama-Nama ini. Sebagaimanabagi mereka yang berada di tahap pertengahan sebagai Ashab Al-Yamin,sebagaimana juga Para Awliya yang umum, peruntukan bahagian merekadaripada Nama-Nama Suci adalah bergantung atas pembukaan hati di dadamereka iaitu Syarah Sadar tentang Nama-Nama ini dan cahaya yang bersinar di dalamnya dengan perantaraan 'Ilmu Ma'rifat mengenali Sifat-SifatNya Yang Maha Suci.""Setiap orang menikmati menurut kesanggupannya dan sukatancahaya keruhanian yang dimiliki oleh hatinya.

Tetapi faedah yang dinikmati oleh mereka yang terpilih dari kalangan Para Awliya, seseorang yang penuh dengan pakaian yang bertakluk dengan keduniaan dandipakaikan dengan persalinan Ruhani yang baharu, mengandungipemerhatian secara langsung terhadap Sifat-Sifat Kesucian danpenerimaan cahaya mereka di dalam hati-hati mereka.""Dari apa yang telah dimaklumkan oleh Hadhrat Syaikh kami,semoga Rahmat Allah terlimpah ke atasnya, adalah ternyata bahawa setiap Wali menikmati satu Maqam yang ditentukan khas untuk dirinya yang tidak dapat dilampauinya dan Maqam ini telah ditetapkan untuknyamenurut kemampuan dan kesanggupan dan tingkatan yang telahditaqdirkan untuknya oleh Allah."

 "Maka apabila hatinya mencapai kepada Maqam yang diketahui itu,perjalanan Suluk Ruhaniahnya akan sampai ke destinasi matlamat dankemuncak perjalanannya berakhir. Di dalam perjalanan ini tiada persoalantentang pergerakan dari satu tempat ke tempat yang lain, juga bukanmerujuk kepada pergerakan seseorang Salik dalam ruang udara dan bukan juga suatu destinasi yang dituntut. Kerana Allah Yang Maha Mulia adalahlebih dekat kepada seseorang dari urat lehernya sendiri. Di sini, denganperjalanan adalah bermaksud penyingkapan tutupan Hijab yang menghalang pandangan mata hati dan cahaya Sifat-Sifat Yang Suci daribersinar di dalam hati seseorang Salik. Ini adalah perjalanan sama yang kerananya manusia telah diciptakan."