Catatan Popular

Isnin, 25 November 2013

PENCEMARAN TAUHID KITA (4) : MENGAGGAP KESATUAN WUJUD ANTARA ALLAH DAN MAKHLUK

Jika sebelum ini kita membicarakan teori yang mengatakan kewujudan semua makhluk adalah hasil evolusi daripada satu sel, maka di sini kita akan bicarakan

pula teori yang mengatakan yang wujud hanya Allah sementara kewujudan selain Allah hanyalah prespektif manusia terhadap kewujudan sebenar, iaitu wujud Allah.

Fahaman ini dikenali sebagai Wahdah al-Wujud atau kesatuan wujud antara Allah dan makhluk (Oneness of Being).

Fahaman ini berasal daripada agama-agama lain, termasuk pemikiran beberapa ahli falsafah Yunani lama. Lalu ia diambil oleh beberapa individu Islam dan diislamkan dengan solekan beberapa ayat al-Qur’an dan hadis Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam sehingga menjadilah ia “Fahaman versi Islam”.

 
 Lazimnya fahaman Wahdah al-Wujud disandarkan kepada ilmu

tasawuf. Pada analisa saya, fahaman ini pada masa kini tidak sahaja

dipegang oleh sebahagian ahli tasawuf tetapi juga oleh sebahagian ahli

 
“Fahaman versi Islam” mendakwa: Apa yang selama ini dianggap wujud oleh manusia sebenarnya hanyalah satu prespektif yang dibentuk oleh deria-derianya seperti pandangan, pendengaran, bau, rasa, sentuhan, pengetahuan dan sebagainya. Prespektif ini muncul kerana manusia pada kebiasaannya tidak mampu untuk menjangkau sesuatu yang melebihi apa yang dapat dijangkau oleh deria-derianya. Jika mereka berjaya menjangkauinya, mereka akan menembusi ke satu alam yang berbeza daripada apa yang selama ini dibentuk oleh deria-deria mereka. Dari penembusan tersebut, mereka akan sedar bahawa apa yang selama ini dianggap wujud sebenarnya tidak wujud. Akan tetapi yang wujud ialah Allah sahaja. Setelah mengetahui akan hakikat ini, maka

seseorang itu akan mencapai kemurnian tauhid yang sebenar, iaitu tidak ada apa-apa jua melainkan Allah. fikir, teologis dan lain-lain yang tiada kaitan dengan ilmu atau tareqat

tasawuf. Adapun fahaman Wahdah al-Wujud dalam ilmu tasawuf, tidak

semuanya adalah tercela Dengan itu juga manusia tidak perlu beribadah dan melaksanakan perintah larangan Allah. Ini kerana jika yang wujud hanya Allah, maka wujud manusia adalah sebahagian daripada wujud Allah. Oleh itu segala ibadah

dan perintah larangan dinilai sifar kerana Allah tidak perlu beribadah kepada Allah dan Allah tidak diperintah atau dilarang oleh Allah. Ganjaran syurga dan azab

neraka juga menjadi sifar kerana ia tidak lain adalah Allah jua.

 

Jelas bahawa fahaman Wahdah al-Wujud menyelisihi seluruh risalah tauhid dan syari‘at Islam. Ini kerana:

 

1. Risalah tauhid yang ditetapkan oleh Allah ialah

“Tiada Tuhan melainkan Allah” dan bukannya

“Tiada apa-apa jua melainkan Allah.” Apabila

dikatakan “Tidak ada apa-apa jua melainkan Allah”,

bererti menyatukan segala sesuatu dengan Allah.

Ini bukanlah pemurniaan tauhid tetapi pencemaran

besar-besaran terhadap tauhid. Malah ini lebih

buruk daripada teori Trinity yang dipegang oleh

kaum Kristian. Sebabnya, teori Trinity hanya

menyatukan 3 perkara dalam Tuhan manakala teori

Wahdah al-Wujud menyatukan segala-galanya

dalam Tuhan.

 
2. Teori Wahdah al-Wujud mensia-siakan sifat Allah.

Ini kerana dengan sifat-sifat-Nya-lah Allah

mencipta makhluk (al-Khaliq), mengasihinya (al-

Rahman), memberi rezeki (al-Razzaq) dan pelbagai

lagi. Jika dikatakan tidak ada yang wujud

melainkan wujud Allah, maka segala sifat Allah

menjadi sia-sia kerana ia selama ini ditujukan

kepada sesuatu yang tidak wujud. Sifat al-Khaliq

adalah sia-sia kerana Allah sebenarnya tidak

mencipta apa-apa, Sifat al-Rahman adalah sia-sia

kerana Allah sebenarnya tidak mengasihi apa-apa.

Sifat al-Razzaq adalah sia-sia kerana Allah tidak

memberi rezeki kepada apa-apa. Maha Suci Allah

daripada teori Wahdah al-Wujud ini.

 

3. Allah juga mengajar manusia untuk mengenal-Nya

dengan memerhatikan kewujudan makhluk ciptaan-

Nya, bukan bersatu dengan-Nya dengan menafikan

kewujudan makhluk ciptaan-Nya. Oleh kerana itu

Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam telah

bersabda:

 

تَفَكَّرُوا فِي خَلْقِ اللهِ، وَلاَ تَفَكَّرُوا فِي اللهِ.

Berfikirlah tentang ciptaan Allah dan

janganlah berfikir tentang Allah.

 

4. Allah juga mengutus para Rasul, termasuk

Muhammad shallallahu 'alaihi wasallam untuk

mengajar manusia syari‘at Islam. Maka yang

dituntut ialah mentaati syari‘at Islam dan bukan

menyatu dengan syari‘at Islam sehingga

menjadikan ia sifar (saling membatalkan antara

satu sama lain).

Dari sini jelas juga bahawa fahaman Wahdah al-

Wujud adalah salah satu penipuan syaitan bagi

menyesatkan manusia daripada mentauhidkan Allah dan

daripada melaksanakan syari‘at-Nya. Adapun yang

disebut-sebut sebagai penembusan ke “alam baru” yang

bebas daripada prespektif deria, ia tidak lain adalah alam

syaitaniyah yang lebih canggih daripada alam sebelumnya.

Malah boleh dikatakan bahawa fahaman Wahdah al-Wujud

adalah kejayaan syaitan yang terbesar dalam

menyesatkan manusia. Sebabnya, fahaman Wahdah al-

Wujud berjaya menafikan manusia daripada mentauhidkan

Allah dan melaksanakan syari‘at-Nya. Ini adalah kejayaan

“dua dalam satu” bagi syaitan.

Mereka yang mempercayai fahaman Wahdah al-

Wujud lazimnya akan mengemukakan beberapa dalil

daripada al-Qur’an dan al-Sunnah untuk membenarkan.

Berikut dianalisa tiga dalil mereka yang paling masyhur:

 

Pertama:

Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala:

 

Allah adalah cahaya langit dan bumi. [al-Nur 24:35]

 

Penegak fahaman Wahdah al-Wujud mendakwa

bahawa banyak ahli sains, khasnya ahli fizik

(physicist) masa kini telah menemui bahawa yang

sebenarnya wujud dalam alam ini ialah gelombang

cahaya (light waves). Gelombang cahaya inilah

dengan segala ciri-cirinya yang menakjubkan,

membentuk atom-atom yang membentuk objek

dan makhluk. Maka apa yang ditemui oleh para ahli

sains ini sebenarnya membuktikan bahawa yang

sebenarnya wujud hanyalah Allah kerana Allah

telah berfirman:

 
 Allah adalah cahaya langit dan

bumi. [al-Nur 24:35]7

 Allah Subhanahu wa Ta'ala bukanlah cahaya kerana

Allah tidak menyerupai apa jua yang wujud di alam

ini. Allah menegaskan: 

Dan tidak ada apa jua yang serupa dengan-

Nya.” [al-Ikhlas 112:1-4]
 

Akan tetapi cahaya merupakan salah satu sifat

Allah. Hasil daripada sifat cahaya inilah Allah

memberi cahaya keterangan kepada alam ini dan

cahaya petunjuk kepada hamba-hamba-Nya yang

mencarinya. 

Ini sebagaimana al-Khaliq (Maha Mencipta) adalah

salah satu daripada sifat Allah di mana hasil

daripada sifat ini Allah mencipta segala yang ada,

seperti bumi ini. Akan tetapi bumi ini bukanlah

Allah, ia hanya hasil daripada ciptaan Allah.

Demikian juga, al-Rahman (Maha Menyayangi)

adalah salah satu daripada sifat Allah di mana hasil

daripada sifat ini Allah mengasihi segala makhluk-

Nya. Akan tetapi makhluk yang dikasihi itu

bukanlah Allah, mereka hanya merasa hasil

Lebih lanjut rujuk al-Asma al-Husna oleh Umar Sulaiman al-

daripada kasih sayang Allah.

 

Adapun penemuan para ahli sains bahawa yang

sebenarnya wujud dalam alam ini ialah gelombang

cahaya, maka gelombang cahaya tersebut adalah

salah satu hasil daripada cahaya Allah. Malah ia

mungkin adalah salah satu ciptaan Allah jua

sebagai al-Khaliq. Gelombang cahaya tersebut

bukanlah Allah tetapi membuktikan kewujudan

Allah. Ini kerana Allah Subhanahu wa Ta‘ala sedia

meletakkan tanda-tanda-Nya di seluruh alam yang

dengan itu manusia akan menemui bukti

kewujudan-Nya:


Kami akan perlihatkan kepada mereka tandatanda

kekuasaan Kami di merata-rata tempat

(dalam alam yang luas ini) dan pada diri

mereka sendiri, sehingga ternyata jelas

kepada mereka bahawa Al-Quran adalah

benar. Belumkah ternyata kepada mereka

kebenaran itu dan belumkah cukup (bagi

mereka) bahawa Tuhanmu mengetahui dan

menyaksikan tiap-tiap sesuatu?

 [al-Fussilat 41:53]
 

Kedua:

Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala:
 

Dia-lah (Allah) Yang Awal dan Yang Akhir dan

Yang Zahir serta Yang Batin. [al-Hadid 57:03]

 
Penegak fahaman Wahdah al-Wujud mendakwa

ayat di atas membuktikan bahawa Allah adalah

segala-galanya. Justeru tidak wujud apa jua

melainkan wujud Allah.
 

Maksud sebenar ayat di atas telah dijelaskan oleh

Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam: 


Ya Allah! Engkau-lah yang Awal yang tiada

sesuatu jua sebelum Engkau, Engkau-lah yang

Akhir yang tiada sesuatu jua selepas Engkau,

Engkau-lah yang Zahir yang tiada sesuatu jua

di atas Engkau dan Engkau-lah yang Batin

yang tiada sesuatu jua di bawah Engkau.
 

Ayat di atas dan hadis yang menjelaskannya

menunjukkan bahawa al-Awal, al-Akhir, al-Zahir

dan al-Batin adalah sifat-sifat Allah Subhanahu wa

Ta‘ala: 

1. al-Awal bermaksud keberadaan Allah yang

pertama sebelum segala sesuatu tanpa Dia

sendiri memiliki permulaan.

2. al-Akhir bermaksud keberadaan Allah yang

terakhir setelah segala sesuatu tanpa Dia

sendiri memiliki pengakhiran.

3. al-Zahir bermaksud kebesaran Allah dalam

mencipta segala ciptaan-Nya, dimana tidak ada

apa jua yang mampu menandingi kebesaran

tersebut.

4. al-Batin bermaksud kehalusan Allah dalam

mengurusi segala ciptaan-Nya, dimana tidak

ada apa jua yang mampu menandingi kehalusan

tersebut.

Ayat ketiga surah al-Hadid di atas tidak

menunjukkan bahawa segala sesuatu adalah Allah,

tetapi keunggulan Allah berbanding segala sesuatu.

Malah ayat ini membuktikan bahawa tiada apa-apa

yang dapat bersatu dengan Allah kerana Allah

mengungguli segala-galanya.

 

Ketiga:

Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala:

Dan (ingatkanlah peristiwa) ketika Tuhanmu

berfirman kepada malaikat: “Sesungguhnya

Aku hendak menciptakan manusia dari tanah

liat yang kering, yang berasal dari tanah

kental yang berubah warna dan baunya.

Kemudian apabila Aku sempurnakan

kejadiannya, serta Aku tiupkan padanya roh-

Ku, maka hendaklah kamu sujud kepadanya.”

[al-Hijr 15:28-29]
 

Menurut para penegak fahaman Wahdah al-Wujud,

apabila Allah meniup roh-Nya ke dalam manusia,

bererti Allah wujud di dalam manusia. Lebih jauh,

ayat ini menunjukkan bahawa setiap ciptaan Allah

memiliki “sebahagian” daripada Allah di dalamnya.

Oleh itu yang sebenarnya wujud ialah Allah.
 

Apabila Allah meniup roh-Nya ke dalam manusia

yang dicipta-Nya, roh tersebut bukanlah

sebahagian daripada Allah. Ini kerana Allah tidak

memiliki roh. Akan tetapi yang sebenarnya ditiup

ialah roh ciptaan-Nya.

Sebagai contoh, apabila seorang pereka fesyen

memberi baju ciptaan terbarunya kepada pihak

majalah, dia berkata: “Nah! Inilah baju terbaru

aku.” Kata-kata ini tidaklah bererti baju tersebut

adalah sebahagian daripada pereka fesyen akan

tetapi bererti baju tersebut adalah ciptaan dia.
 

Demikian juga, apabila Allah berfirman: “Aku

tiupkan padanya roh-Ku”, ia tidaklah bererti roh

tersebut adalah sebahagian daripada Allah tetapi

bererti roh tersebut adalah ciptaan Allah.

Demikian tiga ayat yang lazim digunakan untuk

membenarkan fahaman Wahdah al-Wujud. Ada beberapa

lagi ayat al-Qur’an dan hadis yang lazim digunakan. Akan

tetapi dengan sedikit penelitian yang mudah, akan didapati

bahawa ayat-ayat dan hadis-hadis tersebut tidak ada

kaitan langsung dengan fahaman Wahdah al-Wujud.

Perkara penting yang perlu diperhatikan oleh para

pembaca sekalian adalah, fahaman Wahdah al-Wujud

muncul lebih tiga atau empat abad selepas kewafatan

Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam. Ini sudah cukup

sebagai petanda bahawa fahaman ini bukan berasal dari

Islam tetapi dari sumber yang asing. Ia tidak termasuk

dalam kesempurnaan Islam yang Allah maksudkan dalam

firman-Nya:
 

Pada hari ini, Aku telah sempurnakan bagi

kamu agama kamu dan Aku telah cukupkan nikmat-

Ku kepada kamu dan Aku telah redakan Islam itu

menjadi agama untuk kamu. [al-Maidah 5:03]

PENCEMARAN TAUHID KITA (3) : MENGAGGAP MAKHLUK WUJUD MELALUI PROSES EVOLUSI

Para pengkaji bukan Islam menganggap makhluk yang wujud masa kini, termasuklah manusia, semuanya terhasil melalui proses evolusi. Semua makhluk asalnya wujud dalam bentuk satu sel, kemudian dalam masa ratusan tahun, ia berevolusi menjadi makhluk-makhluk yang lain sehinggalah kepada apa yang wujud masa kini. Sayang sekali teori ini juga telah menyelinap masuk dalam pemikiran orang Islam. Banyak sumber yang menerang dan membenarkan teori evolusi sehingga sebahagian umat Islam menganggap ia sebagai penemuan yang muktamad.

Sebenarnya teori evolusi tidak lain adalah teori semata-mata bagi menjustifikasi kebingungan kaum Athies yang tidak mempercayai wujudnya Tuhan yang Maha

Pencipta.3 Mereka mencari-cari asal usul kewujudan makhluk melalui pemikiran dan fakta sains. Apabila tidak ditemui jawapan yang muktamad, mereka mencipta teori

evolusi bagi menyatakan asal usul kewujudan makhluk. Tanpa disedari, teori evolusi juga tidak memberikan jawapan yang muktamad kepada mereka. Paling kurang

terdapat tiga persoalan yang masih membingungkan mereka:

 
 Ini tidaklah bermaksud kita menolak sumber-sumber tersebut.

Akan tetapi hendaklah kita mengkaji dan menganalisanya. Sebagai contoh

siri dokumentari saluran satelit National Geographic dan Discovery

Channel memiliki manfaat yang banyak di dalamnya. Akan tetapi keduadua

saluran ini adalah di antara yang mempercayai teori evolusi dan

banyak mewar-warkannya dalam dokumentari mereka. Oleh itu hendaklah

kita menonton dengan sikap menganalisa antara yang baik dan buruk,

benar dan salah.

3 Teori evolusi yang dipersoalkan di sini ialah sel satu makhluk

berevolusi menjadi sel makhluk yang berbeza, seperti sel kera yang

berevolusi menjadi sel manusia dan sel dinosor yang berevolusi menjadi

sel badak, buaya, gajah dan sebagainya. Adapun evolusi dalam bentuk

pembiakan sel, maka memang ia diakui. Seperti satu sel manusia yang

berkembang biak menjadi beberapa sel atau satu sperma yang berkembang

biak menjadi janin, kemudian bayi, kemudian manusia yang bertahaptahap

umurnya dari kanak-kanak sehingga ke tua.

 

1. Jika benar semua makhluk asalnya berevolusi daripada satu sel, bagaimana pula sel yang pertama tersebut boleh wujud pada asalnya?

 
2. Jika benar sel tersebut berevolusi menjadi makhluk-makhluk tertentu, apakah yang menyebabkan sel tersebut mampu berevolusi?

 
3. Jika benar sel tersebut berevolusi, apakah kuasa yang mengatur proses tersebut sebegitu lancar sehingga mampu membentuk makhluk yang sempurna? Seandainya proses evolusi berlaku dengan sendirinya, sudah tentu hasil evolusi adalah tidak teratur, menjauhi sifat kesempurnaan. Bagi kita orang Islam, semua makhluk termasuk manusia tidak terhasil melalui proses evolusi. Akan tetapi ia adalah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah menerangkan tentang awal penciptaan manusia:

 
Dan (ingatkanlah peristiwa) ketika Tuhanmu

berfirman kepada malaikat: “Sesungguhnya Aku

hendak menciptakan manusia dari tanah liat yang

kering, yang berasal dari tanah kental yang berubah

warna dan baunya. Kemudian apabila Aku

sempurnakan kejadiannya, serta Aku tiupkan

padanya roh-Ku, maka hendaklah kamu sujud

kepadanya.” [al-Hijr 15:28-29]

 

Demikian juga dengan penciptaan makhluk yang lain seperti binatang, Allah berfirman:

 

Dia (Allah) menciptakan langit dengan tidak

bertiang sebagaimana yang kamu melihatnya; dan

Dia mengadakan di bumi gunung-ganang yang

menetapnya supaya bumi itu tidak menghayunhayunkan

kamu; dan Dia biakkan padanya pelbagai

jenis binatang. Dan Kami menurunkan hujan dari

langit, lalu Kami tumbuhkan di bumi berbagai jenis

tanaman yang memberi banyak manfaat. [Luqman

31:10]

 
Jika golongan athies bertanya, siapa atau apa yang mencipta Allah? Kami menjawab, “mencipta” adalah sifat Allah manakala “dicipta” bukan sifat Allah. Memang setiap

sesuatu makhluk memiliki asal usulnya, akan tetapi Allah bukanlah seumpama makhluk sehingga dengan itu dapat dibicarakan asal usulnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman:

 
Katakanlah (wahai Muhammad): “(Tuhanku)

ialah Allah Yang Maha Esa; Allah Yang menjadi

tumpuan sekalian makhluk untuk memohon

sebarang hajat; Dia tiada beranak dan Dia pula tidak

diperanakkan; Dan tidak ada apa jua yang serupa

dengan-Nya.” [al-Ikhlas 112:1-4]

 
Jika golongan yang percaya dengan teori evolusi bertanya, bagaimana dengan penemuan-penemuan fosil yang menunjukkan kesamaan yang amat hampir antara

sebahagian spesis kera tertentu dan manusia zaman terdahulu? Kami menjawab, bahawa ia terdiri daripada dua kemungkinan:
 

1. Kesamaan yang amat hampir itu hanyalah satu

kebetulan. Namun kesamaan fosil tidaklah bererti

kesamaan jenis makhluk. Ini kerana penemuan fosil

tidak dapat menentukan samada “pemilik” fosil

tersebut adalah makhluk berakal atau tidak.

Digariskan bahawa perbezaan antara manusia dan

haiwan ialah manusia dianugerahkan Allah dengan

akal yang dengan itu dia dapat memilih pelbagai

tindak-tanduk. Manakala haiwan tidak diberi akal,

mereka hanya bertindak berdasarkan kebiasaan

tabiat dan fitrah yang dianugerahkan oleh Allah.

 

2. Kesamaan yang amat hampir itu mungkin benar,

akan tetapi ia tidak membuktikan bahawa spesis

kera tersebut telah berevolusi menjadi manusia.

Akan tetapi manusialah yang berevolusi menjadi

spesis kera tersebut. Ini kerana al-Qur’an telah

sedia mencatit sebahagian manusia yang oleh

kerana tindakan mereka melanggar hukum Allah,

mereka dihukum dengan perubahan menjadi kera.

Ayat berikut menjadi rujukan:

 

Dan sesungguhnya kamu telah mengetahui

(bagaimana buruknya akibat) orang-orang di

antara kamu yang melanggar (larangan) pada

hari Sabtu, lalu Kami berfirman kepada

mereka: “Jadilah kamu kera yang hina”.

Maka Kami jadikan apa yang berlaku itu

sebagai suatu hukuman pencegah bagi orangorang

yang ada pada masa itu dan orangorang

yang datang kemudian, dan suatu

pengajaran bagi orang-orang yang (hendak)

bertaqwa. [al-Baqarah 2:65-66]

 

Perhatikan juga bahawa tujuan Allah menghukum mereka menjadi kera tidak sekadar sebagai peringatan kepada orang-orang yang hidup pada saat itu, tetapi juga kepada orang-orang yang hidup selepas itu. Maka penemuan fosil masa kini

yang menunjukkan kesamaan antara sebahagian spesis kera dengan manusia menjadi bukti akan kebenaran ayat-ayat al-Qur’an di atas. Lebih penting, ia menjadi peringatan kepada manusia secara umum dan orang bertaqwa secara khusus

bahawa akibat daripada melanggar perintah larangan Allah adalah amat berat.4

Kembali kepada perbincangan asal, kewujudan makhluk-makhluk adalah hasil daripada ciptaan Allah dan bukannya daripada proses evolusi. Lebih dari itu,

kehadiran makhluk-makhluk ini sepatutnya menjadi isyarat kepada manusia akan kekuasaan Allah yang mencipta semuanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman:

 

Sesungguhnya pada langit dan bumi terdapat

tanda-tanda (yang membuktikan kekuasaan Allah)

bagi orang-orang yang beriman. Dan pada kejadian

diri kamu sendiri, serta (pada kejadian) segala

binatang yang dibiakkan-Nya, terdapat juga tandatanda

(yang membuktikan kekuasaan Allah) bagi

orang-orang yang meyakininya. Dan (pada)

pertukaran malam dan siang silih berganti, dan juga

(pada) rezeki yang diturunkan oleh Allah dari langit,

lalu Dia hidupkan dengannya tumbuh-tumbuhan di

bumi sesudah matinya, serta (pada) peredaran

angin, (semuanya itu mengandungi) tanda-tanda

(yang membuktikan keesaan Allah) bagi kaum yang

mahu menggunakan akal fikiran. [al-Jathiyah 45:3-5]


Sebahagian ahli tafsir berpendapat, manusia tidak ditukar

menjadi kera akan tetapi tingkah-laku mereka yang ditukar menjadi seperti

kera. Saya berkata, jika demikian maka hal itu hanya akan menjadi

peringatan kepada orang pada zaman tersebut dan tidak kepada orang

zaman terkemudian. Memandangkan ayat 66 menerangkan bahawa hukum

pertukaran manusia menjadi kera adalah peringatan kepada orang zaman

itu dan terkemudian, maka yang ditukar adalah jasad dan tingkah-laku

supaya orang terkemudian dapat mengambil peringatan daripada

penemuan fosilnya.                                        

Walaubagaimanapun ditarik benang merah bahawa apa yang saya

sebut di atas hanyalah satu kemungkinan yang masih perlu dibuktikan

secara ilmiah. Semua ini membuka ruang yang luas lagi baru kepada para

pengkaji Islam. Kita tidak boleh berharap kepada para pengkaji bukan

Islam kerana seandainya mereka menemui bukti ilmiah bahawa spesis

kera tertentu sebenarnya berasal daripada manusia, nescaya mereka akan

menyembunyikannya. Menyatakan penemuan ini kepada orang ramai akan

membuktikan kebenaran al-Qur’an dan sekali gus Islam dan ini sudah

tentu tidak diingini oleh para pengkaji bukan Islam.

Selain manusia yang ditukar menjadi kera, ada juga sebahagian

lain yang ditukar menjadi khinzir. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman,

maksudnya: Katakanlah: “Mahukah, aku khabarkan kepada kamu

tentang yang lebih buruk balasannya di sisi Allah daripada yang

demikian itu? Iaitu orang-orang yang dilaknat oleh Allah dan

dimurkai-Nya, dan orang-orang yang dijadikan di antara mereka

sebagai kera dan babi.” [al-Maidah 5:60]

 

PENCEMARAN TAUHID KITA (2) : MENGGELAR ALAM INI SEBAGAI “ALAM SEMULA JADI”

Sebahagian orang ada yang menggelar alam ini sebagai “alam semula jadi”. Contohnya, ketika berkelah di taman, mendaki gunung, meneroka hutan atau berdayung, ada di antara kita yang berkata “Kami sedang mengecapi kecantikan alam semula jadi” atau “Sungguh indah alam semula jadi ini”. Selain itu ada juga yang menggelar alam ini sebagai “Mother Nature” kerana terikut-ikut kepada

gelaran yang biasa digunakan oleh orang Barat. Sebenarnya ini adalah gelaran yang salah kerana alam ini tidak terjadi dengan sendirinya. Alam ini adalah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta‘ala. Allah berfirman:

Sesungguhnya Tuhan kamu ialah Allah yang menciptakan langit dan bumi dalam enam masa lalu Dia bersemayam di atas Arasy; Dia melindungi

malam dengan siang yang mengiringinya dengan deras (silih berganti) dan (Dia pula yang menciptakan) matahari dan bulan serta bintangbintang,

(semuanya) tunduk kepada perintah-Nya. Ingatlah, kepada Allah jualah tertentu urusan menciptakan (sekalian makhluk) dan urusan pemerintahan. Maha Suci Allah yang mencipta dan mentadbirkan sekalian alam. [al-A’raaf 7:54]

Malah keindahan alam ini sepatutnya menjadi faktor yang mengingatkan seseorang kepada penciptanya, tidak sebaliknya. Allah Subhanahu wa Ta‘ala mengingatkan

kita:

Dan bagi Allah jualah kuasa pemerintah langit

dan bumi, dan Allah Maha Kuasa atas tiap-tiap

sesuatu. Sesungguhnya pada kejadian langit dan

bumi, dan pada pertukaran malam dan siang, ada

tanda-tanda (kekuasaan, kebijaksanaan, dan

keluasan rahmat Allah) bagi orang-orang yang

berakal;

(Iaitu) orang-orang yang menyebut dan

mengingati Allah semasa mereka berdiri dan duduk

dan semasa mereka berbaring mengiring, dan

mereka pula memikirkan tentang kejadian langit dan

bumi (sambil berkata):

“Wahai Tuhan kami! Tidaklah Engkau

menjadikan benda-benda ini dengan sia-sia, Maha

Suci Engkau, maka peliharalah kami dari azab

neraka.” [Ali Imran 3:189-191]

 

Oleh itu tidak sepatutnya kita menggelar alam ini sebagai “semula jadi”, tetapi sebutlah ia sebagai “alam ciptaan Allah”.

KITAB AL-KALIMAT KE-6 Allah membeli dari orang-orang beriman, jiwa dan harta mereka untuk ditukar dengan surga

KARYA BADIUZZAMAN SAID NURSI DALAM KITABNYA “RISALAH NUR”

Jika engkau ingin mengetahui bahwa menjual jiwa dan harta kepada

Allah SWT serta menjadi hamba kepada-Nya dan menjadi prajurit-Nya

merupakan bisnis yang paling menguntungkan dan pangkat yang paling

terhormat, maka perhatikan cerita imajiner yang singkat berikut ini:

Pada suatu hari seorang raja memberikan sebuah ladang yang luas

sebagai titipan dan amanah kepada dua orang rakyatnya. Ladang itu

berisi semua mesin, perangkat, senjata, hewan, dan semua keperluannya.

Ketika itu meletus perang yang sangat hebat sehingga segalanya

menjadi berubah. Maka, sebagai bentuk kasih sayang dan karunianya,

raja mengirim salah seorang ajudannya dengan membawa perintah

darinya untuk disampaikan kepada dua orang tadi:

“Juallah kepadaku amanah yang kuberikan agar kupelihara untuk

kalian sehingga dalam kondisi sulit semacam ini ia tidak hilang percuma.

Aku akan mengembalikannya lagi pada kalian dalam bentuk yang

lebih baik saat perang usai. Aku juga akan membayarkannya dengan

harga yang tinggi seakan-akan amanah itu adalah milik kalian. Semua

mesin dan perangkat yang berada di pabrik dan dengan namaku. Maka,

harga dan nilainya meningkat dari satu menjadi seribu. Di samping itu,

semua laba yang ada juga akan dikembalikan kepada kalian. Aku akan

mengambil alih semua beban dan biaya yang ada untuk kalian di mana

kalian lemah dan miskin tak mampu menanggung biaya untuk menjalankan

mesin tersebut. Aku akan mengembalikan kepadamu semua

manfaat dan hasilnya. Juga, aku akan membiarkannya bersama kalian

agar bisa digunakan dan dinikmati hingga saat untuk mengambilnya

kembali datang. Dengan demikian, engkau akan mendapatkan lima

keuntungan sekaligus.

Jika engkau tidak menjualnya kepadaku, maka semua yang ada pada

kalian akan lenyap. Sebab, seperti yang kau ketahui tidak ada yang bisa

menjaga miliknya. Engkau juga tidak akan mendapatkan harga yang mahal.

Perangkat yang halus dan mahal serta neraca sensitif dan sumbersumber

yang berharga itu pun akan terabaikan. Nilainya akan turun. Hal

itu lantaran tidak digunakan pada berbagai aktivitas yang mulia. Selain

itu, engkau sendiri yang menanggung pengaturan dan bebannya sekaligus

engkau akan melihat balasan dari sikap kalian yang mengkhianati

amanat. Itulah lima kerugian sekaligus yang akan diterima.

“Menjual kepadaku berarti menjadi prajuritku dan bertindak atas

namaku. Engkau akan menjadi ajudan prajurit yang khusus dan merdeka

bagi raja yang mulia daripada menjadi tawanan atau prajurit liar.”

Kedua orang tadi mendengarkan ucapan indah dan perintah raja

yang mulia tersebut. Maka, orang yang berakal dari mereka berkata,

“Aku mendengar dan taat kepada perintah raja. Aku sangat bangga dan

bersyukur dengan jual beli ini.”

Sebaliknya, orang kedua yang congkak, nafsunya bersifat firaun

dan lalai mengira bahwa ladangnya tidak akan pernah musnah dan

tidak akan pernah berubah. Ia berkata, “Tidak. Siapa raja itu? Aku tidak

akan menjual milikku dan merusak kesenanganku.”

Waktu terus berjalan. Orang pertama di atas berada dalam kondisi

yang membuat seluruh manusia iri padanya. Pasalnya, ia hidup bahagia

di istana raja sambil menikmati sejumlah karunianya. Adapun yang

kedua mendapatkan ujian yang paling buruk sehingga seluruh manusia

meratapinya meskipun mereka juga berkata bahwa ia memang berhak

mendapatkan ujian tersebut. Sebab, sebagai akibat dari kesalahannya

sendiri ia kehilangan kebahagiaan dan harta sekaligus mendapatkan

hukuman dan menderita azab.

Karena itu, wahai jiwa yang penuh keinginan, lihatlah sisi hakikat

lewat teropong cerita di atas. Yang dimaksud dengan raja adalah Tuhan

dan Penciptamu Yang merupakan Penguasa azali dan abadi. Ladang,

mesin, perangkat, dan neracanya berupa tubuh, roh, dan kalbu yang

kau miliki di dunia berikut pendengaran, akal, dan imajinasi yang ada di

dalamnya. Yaitu semua indra lahir dan batin. Adapun utusan mulianya

berupa junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Adapun perintah raja

yang bijak berupa al-Qur’an yang mengumumkan jual beli dan bisnis

yang menguntungkan dalam ayatnya, “Allah membeli dari kaum beriman,

jiwa dan harta mereka untuk ditukar dengan surga.” Lalu medan

yang berkecamuk dengan perang adalah kondisi dunia ini di mana ia

tidak pernah tetap dan stabil. Seluruhnya adalah berbagai perubahan

yang melahirkan sebuah pertanyaan berikut dalam pikiran manusia:

“Seluruh yang kita miliki akan lepas dari tangan kita, akan lenyap

dan hilang. Adakah suatu cara untuk membuatnya kekal dan abadi?”

Di saat manusia tenggelam dalam memikirkan hal tersebut, tibatiba

ia mendengar gema suara al-Qur’an yang terdengar di seluruh cakrawala

di mana ia berkata lewat ayat di atas, “Ya, terdapat cara untuk

hal ini. Bahkan, ia merupakan cara yang sangat baik yang mendatangkan

keuntungan besar dalam lima tingkatan.”

Pertanyaannya, “Apakah cara tersebut?”

Jawabannya adalah menjual amanah kepada Pemiliknya yang hakiki.

Pada transaksi tersebut terdapat lima keuntungan sekaligus.

Keuntungan pertama adalah harta yang fana menjadi kekal. Pasalnya,

umur fana yang diberikan kepada Dzat Yang Mahahidup dan

Abadi dan dikerahkan di jalan-Nya akan berubah menjadi umur yang

abadi dan menghasilkan buah yang abadi. Ketika itulah detik demi detik

umur manusia secara lahir lenyap seperti benih, tetapi menghasilkan

bunga kebahagiaan di alam keabadian dan menjadi pemandangan yang

bercahaya dan menyenangkan di alam barzakh.

Keuntungan kedua, harganya berupa surga.

Keuntungan ketiga, nilai setiap organ dan indra menjadi naik dari

satu menjadi seribu.

Misalnya, akal merupakan organ dan perangkat yang jika tidak kau

jual kepada Allah dan tidak digunakan di jalan-Nya, tetapi digunakan

untuk memperturutkan hawa nafsu, ia akan berubah menjadi organ

yang celaka, menggangu dan melemahkan. Pasalnya, ia akan membebanimu

dengan derita masa lalu yang pedih dan kondisi masa depan

yang menakutkan. Pada saat itu, ia pun turun menjadi perangkat yang

berbahaya dan celaka. Karena alasan inilah orang fasik tenggelam

dalam hura-hura dan pemabukan guna menyelamatkan diri dari gangguan

dan kerisauan akalnya. Namun, jika akal tersebut dijual kepada

Pemilik hakikinya dan digunakan di jalan-Nya, ia akan menjadi kunci

yang menakjubkan di mana ia bisa membuka perbendaharaan rahmat

Allah dan kekayaan hikmah Ilahi yang tak terhingga. Dengan demikian,

akal tersebut naik menuju tingkatan pembimbing rabani yang mempersiapkan

pemiliknya menuju kebahagiaan abadi.

Contoh lain: mata merupakan indra. Roh dapat melihat alam ini

lewat jendela itu. Jika ia tidak digunakan di jalan Allah dan hanya digunakan

untuk memperturutkan hawa nafsu, maka ia menjadi pelayan

bagi hawa nafsu dan syahwat melalui berbagai pemandangan dan keindahan

yang bersifat sementara yang dilihatnya. Akan tetapi, jika engkau

menjualnya kepada Pemiliknya Yang Maha Melihat dan kau pergunakan

pada sesuatu yang Dia ridhai, ketika itu mata menjadi pemerhati

dan pembaca kitab alam yang besar, saksi untuk berbagai mukjizat Ilahi

yang terdapat di alam dan naik derajat lebih yang penuh berkah di antara

bunga-bunga rahmat Ilahi yang terdapat di kebun bumi.

Contoh lain: jika engkau tidak menjual indra pengecap yang terdapat

di lisan kepada Penciptanya yang Mahabijak, lalu kau mempergunakannya

untuk perut dan nafsu semata, maka ia derajatnya akan turun

menjadi penjaga pintu perut. Namun, jika kau menjualnya kepada Sang

Pemberi Rezeki Yang Maha Pemurah ia akan naik ke tingkat pengawas

perbendaharaan rahmat Ilahi yang mahir serta penilik dapur kodrat

Ilahi yang bersyukur.

Karena itu, wahai akal, perhatikanlah! Sungguh jauh perbedaan

antara perangkat yang sial dan kunci pembuka kekayaan alam.

Wahai mata, lihatlah dengan baik! Sungguh jauh perbedaan antara

perantara yang hina dan pengawas pustaka Ilahi.

Wahai lisan, rasakanlah dengan penuh kenikmatan! Sungguh jauh

perbedaan antara penjaga pintu pabrik dan kandang dan pemerhati kekayaan

rahmat Ilahi. Wahai saudaraku, engkau bisa mengukur organ

dan indra lainnya dengan cara tersebut. Dari sana engkau akan memahami

mengapa mukmin mendapatkan hak istimewa yang sesuai dengan

surga, sementara orang kafir meraih substansi yang cocok dengan

neraka. Masing-masing mendapatkan balasan yang adil tersebut karena

orang mukmin dengan keimanannya menggunakan amanah Penciptanya

atas nama-Nya dan dalam ruang lingkup ridha-Nya. Sebaliknya,

orang kafir mengkhianati amanah dan mempergunakannya untuk memperturutkan

nafsunya yang memerintahkan kepada keburukan.

Keuntungan keempat: manusia sangat lemah, sementara ujiannya

sangat banyak. Ia miskin, namun di sisi lain kebutuhannya terus bertambah.

Ia tidak berdaya, namun beban hidupnya demikian berat. Nah, jika

manusia tidak bertawakkal kepada Dzat Mahaagung Yang Mahakuasa

dan tidak bersandar kepada-Nya, serta jika ia tidak percaya dan tidak

menyerahkan urusan kepada-Nya, nuraninya akan terus tersiksa dan

menderita. Kesulitan dan kesedihan yang tanpa berbuah mencekiknya.

Entah hal itu membuatnya menjadi pemabuk atau binatang buas.

Keuntungan kelima, seperti telah menjadi kesepakatan kalangan

yang telah mencapai tingkat kasyaf, ahli, dan menyaksikan bahwa berbagai

ibadah, zikir, dan tasbih yang dikerjakan organ tubuh akan menghasilkan

buah surga yang baik dan nikmat serta ia akan diberikan di

saat engkau sangat membutuhkannya.

Demikianlah, pada bisnis tersebut terdapat laba besar yang mengandung

lima macam keuntungan. Jika hal itu tidak kau lakukan maka engkau

tidak akan mendapatkan seluruh keuntungan yang ada. Di samping

itu, engkau akan mengalami lima macam kerugian lainnya. Yaitu:

Kerugian pertama, harta dan anak-anak yang kau cintai, hawa nafsu

yang kau turuti, serta kehidupan dan masa muda yang kau senangi

semuanya akan sirna dan lenyap seraya meninggalkan dosa dan derita

yang memberatkan punggungmu.

Kerugian kedua, engkau akan mendapatkan hukuman sebagai orang

yang mengkhianati amanah. Pasalnya, dengan menggunakan perangkat

dan organ yang paling berharga pada perbuatan yang paling hina berarti

engkau telah menzalimi diri sendiri.

Kerugian ketiga, engkau telah menghina dan menzalimi hikmah

Ilahi dengan menjatuhkan semua perangkat manusia yang mulia kepada

kedudukan binatang, bahkan lebih rendah lagi.

Kerugian keempat, engkau akan merintih dan sedih akibat perpisahan

dan beratnya beban kehidupan yang telah membebani lenganmu

yang lemah, di samping kondisimu yang papa dan tak berdaya.

Kerugian kelima, hadiah Tuhan yang indah—seperti akal, kalbu,

mata, dan seterusnya—yang diberikan kepadamu untuk menyiapkan

kebutuhan dasar kehidupan abadi dan kebahagiaan akhirat berubah

menjadi bentuk menyakitkan di mana ia membuka pintu neraka untukmu.

Sekarang kita akan melihat kepada jual beli itu sendiri, apakah ia

berat dan benar-benar memenatkan sehingga banyak yang lari darinya?

Ternyata tidak. Tidak ada penat dan berat padanya. Sebab wilayah

halal demikian luas dan lapang sehingga cukup untuk memberikan kebahagiaan,

dan kesenangan. Karena itu, tidak ada alasan untuk masuk

ke dalam wilayah haram. Lalu apa yang Allah wajibkan kepada kita juga

ringan. Menjadi hamba dan prajurit kepada Allah merupakan betapa

sebuah penghormatan besar yang menyenangkan, tak bisa dilukiskan.

Nah, tugasmu adalah seperti seorang prajurit mulai dengan nama

Allah, bekerja dengan nama Allah, mengambil dan memberi atas nama-

Nya, serta bergerak dan diam dalam wilayah ridha dan perintah-Nya.

Kalau engkau berbuat salah, beristigfarlah. Bersimpuhlah kepada-Nya

dan ucapkan, “Ya Allah ampunilah dosa-dosa kami. Terimalah kami

sebagai hamba-Mu. Jadikan kami sebagai orang-orang yang amanah

dalam menjaga semua yang Kau amanahkan pada kami hingga hari

pengambilan kembali amanah tersebut datang. Amin.”