Catatan Popular

Rabu, 26 November 2014

TOKOH SUFI : SYAH BIN SYUJA' AL-KIRMANI DAN PUTERANYASyah bin Syuja' al-Kirmani mempunyai seorang putera. Di dada si putera ia tuliskan kata: "Allah" dengan warna hijau. Begitu menginjak rcmaja, karena tidak dapat bertahan dari dorongan-dorongan hatinya, si anak menyenangkan diri berjalan-jalan sambil membawa kecapinya. Sambil memetik kecapi, dengan suaranya yang merdu ia senandungkan lagu-lagu yang sangat menyentuh.
Pada suatu malam, dalam keadaan mabuk, ia menyusuri jalan-jalan raya sambil memainkan kecapinya itu. Ketika ia sampai di satu pelosok kota, seorang pengantin perempuan yang baru pindah ke tempat itu, bangkit dari sisi suaminya yang sedang tertidur untuk melihatnya. Si suami terbangun, dilihatnya isterinya tak ada di sisinya, ia bangkit dan menyaksikan apa yang sedang terjadi. Maka berserulah ia kepada si pemuda,
"Anak muda, belum tibakah saatnya engkau bertaubat?" Kata-kata ini menghujam jantungnya dan ia segera menjawab. "Sudah tiba, sudah tiba"
Mantelnya dicabik-cabiknya, kecapinya dia hancurkan. Kemudian ia mengunci diri di dalam kamarnya dan selama empat puluh hari tidak makan apa-apa. Sesudah itu iapun keluar dari kamarnya dan pergi mengembara. Mengenai kelakuan anaknya itu, Syah bin Syuja' berkomentar,
"Yang kucapai selama empatpuluh tahun telah diperolehnya dalam waktu empat puluh hari saja"

Selasa, 18 November 2014

HADITS 40 ARBAIN AR-ROWI HADIS 2 : BAB MEMINTA DENGAN NAMA DAN MEMOHON PERLINDUNGAN TA’ALA DENGAN PERANTARAAN NAMANYAoleh Hadhrat Faqir Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi 'Ufiyallahu 'Anhu

Hadhrat Abu Hurairah Radhiyallahu ‘Anhu telahmeriwayatkan bahawa Hadhrat Baginda Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu ‘Alaihi Wasallam telah bersabda:“Apabila seseorang dari kamu mendatangi tempat tidurnya, maka hendaklah dia mengkibas-kibaskan katilnya denganhujung kainnya sebanyak tiga kali dan hendaklah mengucapkan:

Bismika Rabbi Wada’tu Janbi, Wa Bika Arfa’hu, In Amsakta Nafsi Faghfir Laha, Wa In Arsaltaha FahfazhaBima Tahfaz Bihi ‘Ibadakas Salihin.”

PENJELASAN HADITS 2

Hadhrat Imam Bukhari Rahmatullah ‘Alaih telah meriwayatkan Hadits ini dari ‘Abdul ‘Aziz bin ‘Abdullah dan beliau telah meriwayatkan dari Malik dan beliau telah meriwayatkan dari Sa’id bin Abu Sa’id Al-Maqburi dan beliautelah meriwayatkan dari Hadhrat Abu Hurairah Radhiyallahu‘Anhu dan beliau pula telah meriwayatkan Hadits ini dari Hadhrat Baginda Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu‘Alaihi Wasallam. Dalam Hadits ini, Hadhrat Baginda Rasulullah Sallallahu ‘Alaihi Wasallam telah mengajarkan kepada Ummatnya berkenaan adab-adab ketika hendak masuk tidur, tidak kira sama ada di waktu siang mahu pun pada waktu malam Firash bererti tempat untuk kita merebahkan badan untuk tidur dan baring beristirahat. Sebelum kita meletakkan diri kita di perbaringan, hendaklah kita mengkibaskan-kibaskan katil kita ataupun cadar tilam kita dengan hujungkain, sama ada menggunakan kain selimut, kain serban, kain baju atau sebarang kain sebanyak tiga kali. 

Hikmah dariamalan Sunnah Hadhrat Baginda Nabi MuhammadRasulullah Sallallahu ‘Alaihi Wasallam ini adalah bagi  menghindarkan kita dari bahaya binatang yang berbisa sepertiular, lipan, kala jengking, serangga dan sebagainya. Tiga kalikibasan adalah memadai dan jika lebih tidak lagi menjadi perkara Sunnah bahkan ianya adalah perkara yang Mustahab. Seterusnya Hadhrat Baginda Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu ‘Alaihi Wasallam telah menyuruh kita agar berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Ta’ala dengan doa berikut:
Bismika Rabbi Wada’tu Janbi, Wa Bika Arfa’hu, In Amsakta Nafsi Faghfir Laha,Wa In Arsaltaha Fahfazha Bima Tahfaz Bihi ‘Ibadakas Salihin.

Dengan Nama Tuhan Pemelihara daku meletakkan badanku dan dengan NamaMu daku mengangkatnya, jika Engkau menahan diriku maka ampunkanlah baginya, dan jika Engkau mengirimkannya kembali maka peliharalah iadengan apa yang Engkau pelihara hamba-hambaMu yang Salih dengannya.

Dalam doa ini Hadhrat Baginda Rasulullah Sallallahu‘Alaihi Wasallam telah mengajarkan kita suatu doa yang tidak pernah diajarkan oleh sesiapa pun di atas muka bumi kerana Hadhrat Baginda Rasulullah Sallallahu ‘Alaihi Wasallam adalah Rasul Utusan Allah yang dihantar kepada seluruh ummat manusia untuk mengajar tentang cara menjalani kehidupan di atas Dunia ini sebagai membuat persiapanuntuk menuju ke Alam Akhirat.Menurut Hadhrat Imam Rabbani Mujaddid Alf Tsani Rahmatullah ‘Alaih, setiap diri ummat manusia ini adalah himpunan dari sepuluh anasir-anasir yang dijadikan olehAllah yang terdiri dari lima anasir Alam Amar iaitu Qalb,Ruh, Sirr, Khafi dan Akhfa dan lima anasir dari Alam Khalaqiaitu Nafs, Tanah, Air, Api dan Angin.Nafs adalah diri kita atau dalam istilah ilmu kejiwaan Psikologi disebut sebagai Ego. Nafs juga diertikan sebagai nafsu seseorang. Nafsu seseorang adalah berkaitan denganEgo seseorang yang mana keakuan yang ada didalam diri setiap ummat manusia. Setiap manusia memiliki nafsu dan setiap nafsu manusia seringkali melakukan dosa dengan melakukan pekerjaan yang ingkar dan maksiat.Orang yang beruntung adalah mereka yang sentiasa mensucikan nafsunya dengan ketaqwaan terhadap AllahSubahanhu Wa Ta’ala. Untuk mencapai penyucian nafsu iniseseorang itu hendaklah sentiasa memohon keampunan dan taubat dari Allah Subhanahu Wa Ta’ala.Apabila seseorang itu mulai hendak tidur, dalam keadaan mengantuknya itu, dirinya akan hilang seketika meskipun badannya masih tetap berlabuh di tempat perbaringan. Pada waktu kita sedang tidur itu, Ruh kita sedang berada dalam genggaman Allah Ar-Rahman, makaadalah menjadi hak kekuasaan mutlak bagiNya sama ada untuk mengembalikan Ruh tersebut ataupun tidak.
Allah Subhanahu Wa Ta’ala berkuasa untuk menahan Ruh kitaseberapa lama yang Dia suka seperti mana yang pernah terjadikepada Ashabul Kahfi yang telah ditidurkan oleh AllahSubhanahu Wa Ta’ala selama beratus-ratus tahun sepertimana yang telah Allah Subhanahu Wa Ta’ala kisahkan di dalam Kitab Suci Al-Quran pada Surah Al-Kahfi.Dalam Hadits ini, Hadhrat Baginda Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu ‘Alaihi Wasallam telah menjelaskan dalam doa tersebut bahawa ketika hendak tidur juga kita perlu mengingati Tuhan Yang Maha Pemelihara supaya Dia memelihara diri kita sewaktu kita sedang tidur dan ketika kita bangun dari tidur.Dengan NamaNya kita merebahkan badan dan dengan menyebut NamaNya juga kita mengangkatkan badan dari tempat perbaringan. Ini merupakan doa yang sepatutnya diamalkan oleh seluruh Ummat Islam kerana ianya berisi doa keampunan terhadap diri kita. Andai kata kita dimatikan oleh Allah Subhanahu Wa Ta’ala, maka mudah-mudahan diri kita terpelihara dengan Sifat Al-GhaffarNya yang mana Dia adalahMaha Pengampun terhadap sekelian dosa kecuali dosamensyirikkanNya. Jika Allah Subhanahu Wa Ta’ala hendak menghidupkan kita kembali maka Dia pun akanmengembalikan Ruh kita kepada tubuh badan kita, lalu kita pun bangkit dari tidur, kemudian hendaklah kita teruskan kembali mengingati ZatNya Yang Maha Esa dengan sebutandoa-doa Masnun yang telah diajarkan oleh Hadhrat BagindaNabi Muhammad Rasulullah Sallallahu ‘Alaihi Wasallam

Seterusnya Hadhrat Baginda Nabi MuhammadRasulullah Sallallahu ‘Alaihi Wasallam mengajarkan kita agar meminta kepada Allah Subhanahu Wa Ta’ala agar diri kitadipelihara seperti mana Dia telah memelihara hamba-hambaNya yang Salih. Hamba-hambaNya yang Salih adalahorang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu WaTa’ala dengan keimanan yang sempurna dan mereka jugaturut melakukan amalan-amalan yang Salih seperti memelihara sembahyang lima waktu, berzikir, membaca Al-Quran, berselawat, beristighfar memohon keampunan dan sebagainya.Hamba-hamba Allah yang Salih adalah mereka yang beramal dengan amalan Sunnah Hadhrat Baginda NabiMuhammad Rasulullah Sallallahu ‘Alaihi Wasallam denganikhlas dan istiqamah di samping keteguhan dan keyakinanIman mereka terhadap kekuasaan Zat Allah Subhanahu WaTa’ala yang Maha Berkuasa atas segala sesuatu. Mereka itu adalah Awliya Allah di atas muka bumi ini yang sentiasa mendapat pemeliharaan Allah Subhanahu Wa Ta’ala dalamapa jua keadaan. Pada diri mereka tidak terdapat sebarang kerisauan dan kebimbangan dan mereka juga tidak takut padaapa jua hal dan keadaan.Allah Subhanahu Wa Ta’ala sentiasa memelihara mereka dalam segala urusan kehidupan mereka keranamereka adalah orang-orang yang sentiasa mendekatkan diri dengan Allah dan sentiasa memohon keampunan untukdirinya dan keampunan untuk kedua orang tua mereka danseluruh Ummat Islam. Allah memberkati rezeki mereka dengan kecukupan dan mereka juga terpelihara dari sebarang sifat-sifat yang keji seperti membazir dan bersifat Takabbur membesarkan diri kerana ianya merupakan antara sifat-sifat Syaitan.

Berdoa memohon kepada Allah Subhanahu Wa Ta’alaagar Dia memelihara kita sepertimana Dia memelihara hamba-hambaNya yang Salih, adalah bermaksud agar kita juga turut menuruti jejak langkah dan tingkah laku merekayang bertepatan dengan amalan Sunnah Nabawiyah. Merekaadalah Para ‘Alim ‘Ulama dan Para Awliya Allah yang sentiasa berpegang kepada ajaran Syari’at Islam. Para ‘Ulamaadalah Pewaris Para Anbiya.Mudah-mudahan dengan mengamalkan doa ini akan mendatangkan faedah kepada Ummat Islam secara amnya supaya kita terselamat jika kita mati tatkala tidur dan jika kita dibangkitkan kembali, maka mudah-mudahan diri kitamendapat pemeliharaan Allah Subhanahu Wa Ta’ala sepertimana Dia telah memelihara hamba-hambaNya yang Salih. Dalam Hadits ini juga mengajarkan kita dengan dua bentuk amalan Sunnah Nabawiah, iaitu yang bersifat Fi’liyakni amal perbuatan seperti mengkibas-kibaskan katil dengan menggunakan kain dan Sunnah yang bersifat Qauliyakni sebutan bacaan doa. Doa-doa yang telah diajarkan oleh Hadhrat Baginda Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu ‘Alaihi Wasallam jugaadalah merupakan Wahyu dari Allah Subhanahu Wa Ta’ala kerana di dalam Al-Quran ada dinyatakan bahawa Baginda Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu ‘Alaihi Wasallam tidak mengucapkan kata-kata menurut Hawa Nafsunya melainkan ianya adalah Wahyu yang diwahyukan oleh AllahSubhanahu Wa Ta’ala

Isnin, 17 November 2014

ASBABUN NUZUL Surah Al-Baqarah (Surat 2) Ayat 89, 94 dan 97Dinukilkan  dari Jalaluddin As-Suyuthi, Lubaabun Nuquul fii Asbaabin Nuzuul

Ayat 89, yaitu firman Allah ta’ala

“Dan setelah datang kepada mereka Al Qur’an dari Allah yang membenarkan apa yang ada pada mereka , padahal sebelumnya mereka biasa memohon (kedatangan Nabi) untuk mendapat kemenangan atas orang-orang kafir, maka setelah datang kepada mereka apa yang telah mereka ketahui, mereka lalu ingkar kepadanya. Maka la’nat Allah-lah atas orang-orang yang ingkar itu.” (al-Baqarah: 89)

Sebab Turunnya Ayat
Al-Hakim meriwayatkan di dalam al-Mustadrak dan al-Baihaqi di dalam Dalaa’ilun Nubuwwah dengan sanad dhaif dari Ibnu Abbas, dia berkata, “Dulu orang-orang Yahudi Khaibar selalu berperang dengan orang-orang Ghathfan. Setiap kali berperang, orang-oran Yahudi selalu kalah. Oleh karena itu mereka berdoa, ‘Ya Allah, kami memohon kepadamu dengan kebenaran Muhammad, Nabi yang ummi, yang Engkau janjikan akan mengutusnya untuk kami di akhir zaman, tolonglah kami.’ Setiap kali berdoa dengan doa di atas dan kemudian berperang dengan Ghathfan, mereka pun mendapatkan kemenangan. Lalu ketika Nabi Muhammad saw. diutus, mereka tidak beriman kepada beliau. Maka Allah menurunkan firman-Nya,
‘…sedangkan sebelumnya mereka memohon kemenangan atas orang-orang kafir,…” (al-Baqarah: 89)
Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari jalur Sa’id atau Ikrimah dari Ibnu Abbas bahwa orang-orang Yahudi memohon kepada Allah dengan bertawassul dengan Rasulullah sebelum beliau diutus, untuk mendapatkan kemenangan atas orang-orang Aus dan Khazraj. Ketika beliau diutus dari kalangan orang-orang Arab, mereka pun kafir dan mengingkari apa yang telah mereka katakan. maka Mu’adz bin Jabal, Bisyr ibnul-Barra’, dan Dawud bin Salamah berkata, “Wahai orang-orang Yahudi, bertakwalah kepada Allah masuklah Islam. Kalian dulu memohon kepada Allah dengan bertawassul kepada Muhammad untuk dapat mengalahkan kami ketika kami masih musyrik. Dan kalian beritahu kami bahwa dia pasti akan diutus dan kalian juga pernah menyebutkan sifat-sifatnya sesuai dengan sifat-sifatnya saat ini.”
Maka Salam bin Misykam, salah seorang dari Bani Nadhir berkata, “Dia tidak datang kepada kami dengan apa yang kami ketahui. Dan yang kami sebutkan kepada kalian bukan dia.” Maka Allah menurunkan firman-Nya,
“Dan setelah datang kepada mereka Al Qur’an dari Allah yang membenarkan apa yang ada pada mereka , padahal sebelumnya mereka biasa memohon (kedatangan Nabi) untuk mendapat kemenangan atas orang-orang kafir, maka setelah datang kepada mereka apa yang telah mereka ketahui, mereka lalu ingkar kepadanya. Maka la’nat Allah-lah atas orang-orang yang ingkar itu.” (al-Baqarah: 89)

Ayat 94, yaitu firman Allah ta’ala,

“Katakanlah: “Jika kamu (menganggap bahwa) kampung akhirat (surga) itu khusus untukmu di sisi Allah, bukan untuk orang lain, maka inginilah kematian(mu), jika kamu memang benar.” (al-Baqarah: 94)

Sebab Turunnya Ayat
Ibnu Jarir meriwayatkan dari Abul Aliyyah, dia berkata, “Orang-orang Yahudi berkata, ‘Hanya orang-orang Yahudi yang akan masuk surga.’ Maka Allah berfirman, Katakanlah: “Jika kamu (menganggap bahwa) kampung akhirat (surga) itu khusus untukmu di sisi Allah, bukan untuk orang lain…’”

Ayat 97, yaitu firman Allah ta’ala,

“Katakanlah: “Barang siapa yang menjadi musuh Jibril, maka Jibril itu telah menurunkannya (Al Qur’an) ke dalam hatimu dengan seizin Allah. membenarkan apa (kitab-kitab) yang sebelumnya dan menjadi petunjuk serta berita gembira bagi orang-orang yang beriman.” (al-Baqarah: 97)

Sebab Turunnya Ayat
Al-Bukhari meriwayatkan dari Anas, dia berkata, “Abdullah bin Salam mendengar informasi kedatangan Rasulullah ketika dia sedang berada di dalam kebunnya pada muslim panen. Kemudian dia mendatangi Rasulullah dan berkata, ‘Saya akan bertanya kepadamu tiga hal yang hanya diketahui oleh seorang nabi. Pertama, apa tanda-tanda awal terjadinya hari kiamat? Kedua, apa makanan pertama para penghuni surga? Ketiga, bagaimana seorang anak mirip dengan ayah atau ibunya?
Lalu Rasulullah menjawab, ‘Baru saja Jibril memberitahu saya.’
Abdullah bin Salam dengan nada terjekut bertanya, ‘Jibril?’
‘Ya,’ jawab Rasulullah singkat.
Abdullah bin Salam berkata, ‘Dia adalah malaikat yang jadi musuh orang-orang Yahudi.’
Maka Rasulullah membacakan ayat, ‘Katakanlah, ‘Barangsiapa yang menjadi musuh Jibril, maka jibril itu telah menurunkannya (Al-Qur’an) ke dalam hatimu…”” (9)
Syaikhul Islam Ibnu Hajjar al-Asqalani berkata di dalam kitab Fathul Baari, “Secara zahir dari susunan riwayat tersebut, Nabi saw. membacakan ayat di atas untuk membantah keyakinan orang-orang Yahudi. Dan hal itu tidak mengharuskan ayat tersebut turun waktu itu.” Ibnu Hajjar kemudian menambahkan, “Dan inilah yang paling kuat.”
Terdapat kisah lain juga yang shahih tentang sebab turunnya ayat di atas.
Imam Ahmad, at-Tirmidzi, dan an-Nasa’i meriwayatkan dari jalur Bukair bin Syihab dari Sa’id ibnuz-Zubair, dari Ibnu Abbas, dia berkata, “Pada suatu hari orang-orang Yahudi mendatangi Rasulullah, lalu berkata, ‘Wahai Abul Qasim, kami akan bertanya kepadamu tentang lima hal. Jika engkau menjawab semuanya, maka kami tahu bahwa engkau adalah seorang nabi.’”
Lalu Ibnu Abbas menyebutkan isi hadits tersebut. Di antaranya, orang-orang Yahudi itu menanyakan tentang apa yang diharamkan oleh Bani Israel terhadap diri mereka sendiri, tentang tanda-tanda seorang nabi, tentang petir dan suaranya, tentang bagaimana seorang anak mempunyai kelamin laki-laki atau wanita dan tentang siapakah yang membawa berita dari langit, yaitu ketika mereka bertanya, “Beritahu kami siapa dia?” Rasulullah menjawab, “Jibril.” Salah seorang dari mereka pun berkata, “Jibril yang datang dengan membawa peperangan, pembunuhan, dan siksaan adalah musuh kami. Kalau seandainya kau katakan Mikail, sang malaikat pembawa rahmat, tetumbuhan, dan hujan, tentu akan lebih baik.” Maka turunlah ayat di atas. (10)
Ishaq bin Rahuyah dalam musnadnya dan Ibnu Jarir meriwayatkan dari jalur asy-Sya’bi bahwa suatu kali Umar pernah mendatangi orang-orang Yahudi, lalu dia mendengar isi Taurat. Maka dia pun takjub, karena isi yang dia dengar sama dengan apa yang ada di dalam Al-Qur’an. Lalu Nabi saw. lewat di depan mereka. Maka Umar bertanya kepada orang-orang Yahudi, “Demi Allah, apakah kalian tahu bahwa dia adalah seorang utusan Allah?” Seorang pendeta mereka menjawab, “Ya kami tahu bahwa dia adalah utusan Allah.”
Maka Umar pun menyahut, “Lalu mengapa kalian tidak mengikuti ajarannya?” Mereka menjawab, “Karena ketika kami bertanya kepadanya tentang siapa yang membawa berita kenabian kepadanya, dia menjawab yang membawanya adalah Jibril. Sedangkan Jibril adalah musuh kami karena Jibril turun ke bumi dengan membawa kekerasan, kesusahan, peperangan, dan kehancuran.”
Umar pun kembali bertanya, “Lalu siapakah malaikat yang menjadi utusan Allah untuk kalian?” Mereka menjawab, “Dia adalah Mikail, malaikat yang turun dengan membawa air hujan dan rahmat.” Umar kembali bertanya, “Bagaimana posisi keduanya di sisi Allah?” Mereka menjawab, “Satunya di sebelah kanan dan satunya lagi di sebelah kiri-Nya.”
Maka Umar berkata, “Sesungguhnya Jibril tidak mungkin memusuhi Mikail. Mikail juga tidak mungkin berdamai dengan musuh Jibril. Saya bersaksi bahwa keduanya dan Tuhan keduanya berdamai dengan siapa saja yang berdamai dengan mereka. Dan juga berperang dengan yang mereka perangi.”
Kemudian Umar mendatangi Nabi saw. untuk memberi tahu beliau tentang hal itu. Ketika Umar baru bertemu dengan beliau dan belum menyampaikan hal itu, beliau bersabda, “Maukah engkau saya beritahu tentang ayat yang baru saja diturunkan kepadaku?” Umar menjawab, “Ya, wahai Rasulullah.” Lalu Rasulullah membacakan firman Allah,

“Katakanlah: “Barang siapa yang menjadi musuh Jibril, maka Jibril itu telah menurunkannya (Al Qur’an) ke dalam hatimu dengan seizin Allah. membenarkan apa (kitab-kitab) yang sebelumnya dan menjadi petunjuk serta berita gembira bagi orang-orang yang beriman. Barang siapa yang menjadi musuh Allah, malaikat-malaikat-Nya, rasul-rasul-Nya, Jibril dan Mikail, maka sesungguhnya Allah adalah musuh orang-orang kafir.” (al-Baqarah: 97-98)

Maka Umar berkata, “Wahai Rasulullah, demi Allah saya datang dari tempat orang-orang Yahudi hanya untuk mendatangimu dan memberi tahumu tentang apa yang mereka katakan kepada saya dan apa yang saya katakan kepada mereka. Namun ternyata Allah mendahului saya untuk memberi tahumu.”
Isnad hadits ini adalah shahih, akan tetapi asy-Sya’bi tidak pernah bertemu Umar. (11)
Ibnu Abi Syaibah dan Ibnu Abi Hatim juga meriwayatkan dari jalur lain dari asy-Sya’bi.
Ibnu Jarir juga meriwayatkan dari jalur as-Suddi dari Umar. Dia juga dari jalur Qatadah dari Umar. Dan kedua jalur tersebut juga terputus.
Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari jalur lain dari Abdurrahman bin Abi Laila bahwa seorang Yahudi bertemu dengan Umar ibnul-Khaththab. Lalu orang Yahudi itu berkata, “Sesungguhnya Jibril yang menyampaikan berita langit untuk temanmu itu adalah musuh kami.” Umar pun menjawab, “Barangsiapa yang menjadi musuh Allah, malaikat-malaikat-Nya, rasul-rasul-Nya, Jibril dan Mikail, maka sesungguhnya Allah adalah musuh orang-orang kafir.” Maka, turunlah ayat di atas melalui lisan Umar.
Jalur-jalur ini saling menguatkan.
Ibnu Jarir menyatakan bahwa sebab turunnya ayat tersebut adalah cerita di atas merupakan ijma’ para ulama.

ASBABUN NUZUL Surah Al-Baqarah (Surat 2) Ayat 44, 62, 76, 79 dan 80Dinukilkan  dari Jalaluddin As-Suyuthi, Lubaabun Nuquul fii Asbaabin Nuzuul

Ayat 44, yaitu firman Allah ta’ala,

“Mengapa kamu menyuruh orang lain (mengerjakan) kebajikan, sedang kamu melupakan dirimu sendiri, padahal kamu membaca Kitab (Taurat)? Maka tidaklah kamu mengerti?” (al-Baqarah: 44)

Sebab Turunnya Ayat

Al-Wahidi dan ats-Tsa’labi meriwayatkan dari jalur al-Kalbi dari Abu Shaleh dari Ibnu Abbas dia berkata, “Ayat ini turun pada orang-orang Yahudi Madinah. Ketika itu salah seorang dari mereka berkata kepada keluarga menantu, para kerabat, dan orang-orang yang mempunyai hubungan sesusuan dengannya yang semuanya adalah muslim, ‘Tetaplah pada agama kalian dan pada apa yang diperintahkan oleh orang itu (Muhammad) karena apa yang diperintahkannya adalah benar.” Ketika itu orang-orang Yahudi memang terbiasa menganjurkan hal itu kepada orang-orang, namun mereka sendiri tidak melakukannya.

Ayat 62, yaitu firman Allah ta’ala,

“Sesungguhnya orang-orang mu’min, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani dan orang-orang Shabiin , siapa saja diantara mereka yang benar-benar beriman kepada Allah , hari kemudian dan beramal saleh , mereka akan menerima pahala dari Tuhan mereka, tidak ada kekhawatiran kepada mereka, dan tidak (pula) mereka bersedih hati.” (al-Baqarah: 62)

Sebab Turunnya Ayat
Ibnu Abi Hatim dan al-Adni meriwayatkan di dalam musnadnya dari jalur Ibnu Abi Najih dari Mujahid dia berkata, “Salman berkata, ‘Saya bertanya kepada Nabi saw. tentang para penganut agama yang dulu satu agama dengan saya. Saya katakan kepada beliau juga tentang sembahyang dan ibadah mereka. Maka turunlah firman Allah,
‘Sesungguhnya orang-orang beriman, orang-orang Yahudi…’”

Al-Wahidi menafsirkan dari jalur Abdullah bin Katsir dari Mujahid, dia berkata, “Ketika Salman menceritakan kepada Rasulullah tentang kisah rekan-rekannya dulu, Rasulullah bersabda, “‘Mereka di dalam neraka.’ Salman berkata, “Maka bumi pun terasa gelap bagiku. Lalu turun firman Allah,
‘Sesungguhnya orang-orang mukmin, orang-orang Yahudi…’, hingga firmannya, ‘…dan mereka tidak bersedih hati.’

Maka saya pun merasa lega, seakan-akan sebuah gunung telah disingkirkan dari atas tubuh saya.’”
Ibnu Jarir dan Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari as-Suddi, dia berkata, “Ayat ini turun pada rekan-rekan Salman al-Farisi (sebelum dia masuk Islam).”

Ayat 76, Yaitu firman Allah ta’ala,

“Dan apabila mereka berjumpa dengan orang-orang yang beriman, mereka berkata:” Kamipun telah beriman,” tetapi apabila mereka berada sesama mereka saja, lalu mereka berkata: “Apakah kamu menceritakan kepada mereka (orang-orang mu’min) apa yang telah diterangkan Allah kepadamu, supaya dengan demikian mereka dapat mengalahkan hujjahmu di hadapan Tuhanmu. tidakkah kamu mengerti?” (al-Baqarah: 76)

Sebab Turunnya Ayat
Ibnu Jarir meriwayatkan dari Mujahid, dia berkata, “Ketika peperangan dengan Bani Quraizhah, Nabi saw. berdiri di bawah benteng mereka. Lalu beliau bersabda, ‘Wahai para saudara kera! Wahai para saudara babi! Wahai hamba-hamba taghut!’ Mereka pun berkata, “Siapakah yang memberi tahu hal itu kepada Muhammad? Hal itu pasti berasal dari kalian. Apakah kalian menceritakan kepada mereka tentang apa yang telah diterangkan Allah kepada kalian supaya mereka dapat mengalahkan hujah kalian di hadapan Tuhan?’” Maka turunlah ayat di atas.
Ibnu Jarir meriwayatkan dari jalur Ikrimah dari Ibnu Abbas, dia berkata, “Dulu orang-orang Yahudi, jika bertemu dengan orang-orang yang beriman mereka berkata, ‘Kami beriman bahwa teman kalian (Muhammad) adalah utusan Allah. Akan tetapi beliau diutus untuk kalian saja.’ Apabila hanya antar mereka bertemu, mereka pun berkata, “Apakah dia memberitahu orang-orang Arab dengan hal ini? Karena sesungguhnya kalian dulu minta bantuan kepadanya untuk mengalahkan mereka dan beliau dulu adalah bagian dari mereka.”

Lalu Allah menurunkan firman-Nya,
“Dan apabila mereka berjumpa…”
Ibnu Jarir meriwayatkan dari As-Suddi, dia berkata, “Ayat di atas turun kepada beberapa orang Yahudi yang beriman, kemudian mereka menjadi munafik. Lalu mereka mendatangi orang-orang mukmin yang berasal dari kalangan Arab dan memberitahu mereka dengan hukuman yang pernah menimpa golongan mereka. Maka dengan kesal sebagian mereka (orang-orang Yahudi itu) berkata kepada sebagian yang lain, ‘Apakah kalian menceritakan kepada orang-orang mukmin tentang hukuman yang telah diterangkan Allah kepada kalian agar mereka berkata, ‘Kami lebih dicintai dan lebih mulia di sisi Allah daripada kalian?!’”

Ayat 79, yaitu firman Allah ta’ala

“Maka kecelakaan yAng besarlah bagi orang-orang yang menulis Al Kitab dengan tangan mereka sendiri, lalu dikatakannya; “Ini dari Allah”, (dengan maksud) untuk memperoleh keuntungan yang sedikit dengan perbuatan itu. Maka kecelakaan yang besarlah bagi mereka, akibat apa yang ditulis oleh tangan mereka sendiri, dan kecelakaan yang besarlah bagi mereka, akibat apa yang mereka kerjakan.” (al-Baqarah: 79)

Sebab Turunnya Ayat
An-Nasa’i meriwayatkan dari Ibnu Abbas, dia berkata, “Ayat ini turun kepada Ahli Kitab.”
Ibnu Abi Hatim dari jalur Ikrimah meriwayatkan dari Ibnu Abbas, dia berkata, “Ayat ini turun kepada para pendeta Yahudi. Mereka menemukan ciri-ciri Nabi saw. termaktub di dalam Taurat, yaitu pelupuk di sekeliling matanya berwarna hitam, bertubuh sedang, berambut ikal, dan berwajah tampan. Lalu mereka menghapuskan keterangan tersebut karena kedengkian dan kezaliman mereka. Atau dengan berdusta mereka berkata, ‘Kami menemukan ciri-cirinya bertubuh tinggi, berkulit hijau, dan berambut lurus.’”

Ayat 80, yaitu firman Allah ta’ala,

“Dan mereka berkata: “Kami sekali-kali tidak akan disentuh oleh api neraka, kecuali selama beberapa hari saja.” Katakanlah: “Sudahkah kamu menerima janji dari Allah sehingga Allah tidak akan memungkiri janji-Nya, ataukah kamu hanya mengatakan terhadap Allah apa yang tidak kamu ketahui?” (al-Baqarah: 80)

Sebab Turunnya Ayat
Ath-Thabrani di dalam al-Mu’jamul Kabiir, Ibnu Jarir dan Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari jalur Ibnu Ishaq dari Muhammad bin Abu Muhammad dari Ikrimah atau Sa’id ibnuz-Zubair dari Ibnu Abbas, dia berkata, “Ketika Rasulullah saw. datang ke Madinah, orang-orang Yahudi mempunyai pendapat bahwa usia dunia adalah tujuh ribu tahun. Juga pendapat bahwa sesungguhnya orang-orang disiksa di dalam neraka satu hari dalam setiap seribu tahun menurut hitungan hari di akhirat. Dan siksa itu hanya selama tujuh kali, kemudian akan berhenti. Maka Allah menurunkan firman-Nya,

‘Dan mereka berkata, “Neraka tidak akan menyentuh kami,…’ hingga firman-Nya, ‘…Mereka kekal di dalamnya.’”
(al-Baqarah: 80-81)

Ibnu Jarir meriwayatkan dari jalur adh-Dhahhak dari Ibnu Abbas bahwa orang-orang Yahudi berkata, “Kami tidak akan masuk neraka kecuali hanya memenuhi sumpah Allah. Kita hanya akan disiksa selama jumlah hari ketika kita menyembah patung lembu, yaitu selama empat puluh hari. Setelah itu siksa pun akan berhenti.” Maka turunlah ayat di atas.

Ibnu Jarir juga meriwayatkan dari Ikrimah hadits yang berbeda.