Catatan Popular

Sabtu, 18 Jun 2016

PERISAI MUKMIN FASAL 27: SHALAWATBUAH TULISAN ABDURAHMAN AL MUKAFFI

Perisai shalawat adalah bentuk penanaman dari ketaatan kepada Rsulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam selaku ummatnya setiap Mukmin diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bershalawat kepadanya. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala danpara malaikatNya pun bershalawat kepada Nabi Shallallahu 'Alaihiwa Sallam.

Sebagaimana tertuang dalam firman-Nya yang berbunyi:

"Sesungguhnya Allah dan malaikat malaikat-Nya bershalawat untuk Nabi. Hai orang-orang yang beriman, bershalawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya." (QS al-Ahzab 33:56).

Tentunya shalawat Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada utusannya untuk memberikan keberkatan atas amanat yang telah diembankan kepadanya.Sedangkan shalawat setiap Mukmin adalah untuk setia mengikuti beliau dengan penuh ketaatan atas amanah yang disampaikannya. Karena dengan tujuan itu pulaAllah

Subhanahu wa Ta'ala mengutus Rasul-Nya.Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman:

"Dan Kami tidak mengutus seorang rasul, melainkan untuk ditaati dengan seizin Allah.Sesungguhnya jikalau mereka ketika menganiaya dirinya datang kepadamu, lalu memohon ampun kepada Allah, dan Rasul pun memohonkan ampun untuk mereka, tentulah mereka mendapati Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang." (QSan-Nisaa' 4:64).

Tiada ulasan: