Catatan Popular

Rabu, 5 Julai 2017

KITAB PENAWAR BAGI HATI FASAL KEENAMBELAS : PADA MENYATAKAN [TENTANG BAHAYANYA] UJUBOLEH : ASY SYEIKH ABDUL QODIR BIN ABDUL MUTTOLIB  AL INDONISI AL MANDILI (ULAMA DAN GURU MASJIDIL HARAM MEKAH)

MAKNA UJUB

Ketahui[lah] oleh mu [wahai saudara-saudara ku sekelian] bahawasanya [makna] ujub itu [ialah] membilang [dan menganggap] besar [dan hebat] ia akan dirinya atau [menganggap hebat akan salah] satu kelakuan daripada segala kelakuannya seperti ilmunya dan ibadahnya.

Dan tiada takut ia akan hilangnya dan lupa ia akan bahawa semuanya pemberian Allah Taala baginya.

Maka jika melihat ia akan nikmat Allah Taala atasnya dengan ilmu dan amal dan lainnya dan takut ia akan hilangnya dan sukacita ia dengan nikmat Allah Taala atasnya kerana nikmat itu datang daripada Allah Taala maka tiada ada ia ujub.

Dan ujub itu sebab bagi takabbur.

Dan perbezaan antara keduanya bahawasanya takabbur itu melazimkan ia akan mereka yang takabbur ia atasnya.

Dan ujub itu ketentuan dengan seorang diri.

Dan bahawasanya ujub itu kelakuan hati yang dicela pada syarak.

Tambahan lagi membinasakan ia akan pahala ibadah.

Telah berfirman Allah Taala, ertinya, sebut oleh mu hai Rasulullah akan hari memerangi kamu akan puak hawazin pada lembah yang dinamakan dengan Hunain (di antara Mekkah dan At Taif) ketika menyukakan akan kamu oleh banyak bilang-bilangan kamu maka tiada mengkayakan oleh banyak kamu itu daripada kamu akan sesuatu”, ertinya, tiada menolak ia daripada kamu akan sesuatu daripada pekerjaan seteru kamu “dan sempit pada perasan kamu oleh bumi serta luasnya kemudian lari kamu membelakangkan akan seteru”.[Surah At Taubah Ayat 25]

Hadith 71. Dan bersabda Rasulullah sollallahu alaihi wasallam,ertinya, “bermula tiga perkara membinasakan ia akan yang mengerjakannya, pertama, kikir yang diikuti, dan kedua, keinginan nafsu yang dituruti, dan ketiga, menyukakan dan membilang baik oleh [se]seorang akan dirinya”.

Dan berkata Ibnu Mas’ud radhiyallahu anhu, ertinya, “bermula binasa itu ada ia pada dua kelakuan, pertama, putus asa daripada rahmat Allah Taala, kedua menyukakan akan [se]seorang oleh dirinya”.

Hanyasanya menghimpun Ibnu Mas’ud radhiyallahu anhu akan dua kelakuan ini kerana bahawasanya orang yang putus asa tiada menuntut ia akan kebajikan kerana tiada harap ia akan dia.

Dan orang yang ujub itu tiada menuntut ia akan dia kerana sangkanya telah mendapat ia akan dia.

Dan ditanya Siti Aisyah radhiyallahu anha, “bila masanya ada [se]seorang itu mengerjakan kejahatan? Maka menjawab ia, apabila menyangka ia akan dirinya berbuat kebaikan”.

Dan [suatu kali] memandang seorang laki-laki kepada Bisyr Ibnu Mansur rahimahullah Taala [maka] pada ketika [itu juga mulalah] memanjangkan ia akan sembahyang[nya] dan mengelokkan ia akan ibadah[nya], maka tatkala selesai ia daripada sembahyangnya berkata ia bagi laki-laki itu, “jangan menipu akan daku oleh barang yang engkau lihat daripada aku kerana iblis mengerjakan ibadah ia dan sembahyang ia beribu-ribu tahun kemudian jadi ia kepada barang yang jadi kepadanya”.

Ertinya, jadi ia kafir wal’iyazubillah.

Ketahui oleh mu bahawasanya sebab ujub itu jahil dan bahawasanya ubatnya ilmu.

Maka jika ada ujub itu dengan sebab pekerjaan yang tiada ada ia dengan usahanya seperti cantik rupanya dan elok suaranya maka tiada patut ia ujub dengan dirinya kerana bukan terjadi pekerjaan itu dengan tenaganya.

Bahkan sayugianya ujub ia dengan tuhan yang memberi ia akan dia baginya dengan semata-mata limpah kurnianya.

Dan sayugia bahawa berfikir [ia] pada [akan] hilang umpama cantiknya itu dengan sebab penyakit istimewa[nya seperti] penyakit  (penyakit cacar).

Dan jika adalah ujub itu dengan sebab pekerjaan yang diusahakannya seperti ilmu dan ibadah maka sayugia bahawa berfikir ia pada pekerjaan itu, dengan sebab apa[kah] mudah ia baginya [melakukannya]?

Dan bahawasanya tiada mudah ia baginya [untuk mencai ilmu dan melakukan ibadah] melainkan dengan anggota[nya] dan akal[nya].

Dan bahawasanya segala anggotanya dan [segala] akalnya [itu] dan lainnya semuanya [itu adalah] makhluk bagi Allah Taala [yang] menjadikan akan dia oleh Allah Taala dengan semata-mata limpah kurnia[ daripada]nya.

Demikian juga ilmu dan ibadah dan segala pekerjaan kita itu semuanya Allah Taala yang menjadikannya.

Seperti firman Nya,ertinya, “dan Allah Taala menjadikan ia akan kamu dan akan barang yang mengerjakan oleh kamu akan dia”.[Surah As Soffat Ayat 96]

Dan firman Nya, ertinya, “dan tiada mengkehendaki oleh kamu akan sesuatu melainkan bahawa mengkehendaki akan dia oleh Allah Taala”.[Surah Al Insan Ayat 30]

Maka sayugia bagi yang berakal bahawa adalah ujubnya [itu] selama-lama[nya adalah sebabnya] dengan limpah kurnia Allah Taala dan kemurahan Nya.

Kerana mengurniakan Ia baginya akan ilmu dan akal dan memberi pertunjuk Ia baginya kepada ibadah edngan tiada ada terdahulu baginya sebab dan usaha dan ikhtiar.

Dan menegah Allah Taala akan setengah [daripada] manusia daripada [mudah mendapatkan] ilmu dan [mempunyai] akal dan [mendapat] petunjuk [hanya] dengan semata-mata keadilan Nya dan hendaklah takut ia akan mencabut Allah Taala akan segala nikmat yang tersebut [itu] daripadanya dan boleh jadi bahawa ada pemberian itu istidraj atasnya.

Seperti firman Allah Taala, ertinya, “membuka oleh Allah Taala atas mereka itu akan bermacam-macam daripada segala nikmat atas jalan istidraj hingga apabila sukacita mereka itu dengan segala nikmat yang diberikan akan mereka itu menyeksa Allah Taala akan mereka itu dengan terkejut”.[Surah Al An’am Ayat 44]

Dan firman Nya, ertinya, selagi Kami ambil mereka sedikit-sedikit daripada pihak [yang] tiada mengetahui mereka itu akan dia”.[Surah Al A’raf Ayat 182]

Makna istidraj itu menghampirkan kepada seksa Allah Taala dengan diberi tangguh sedikit-sedikit seperti mereka yang hendak menangkap ikan.

Tiada ulasan: