Catatan Popular

Isnin, 26 Mac 2018

HIKAM ATHAILLAH SYARAH SYEIKH PASANTREN KE 35 (A) : POKOK SEGALA MAKSIAT


Menurut Kalam Hikmah ke 35 (A) Al-Arifbillah Syeikh Ahmad Ibnu Athaillah As kandary   

 “ Pokok dari semua maksiat dan kelalaian serta syahwat itu kerana redha kepada (ingin memuaskan) hawa nafsu. Sedang pokok dari semua keta’atan, kesedaran dan kesopanan akhlak budi ialah kerana engkau tidak redha kepada (mengekang/tidak ingin memuaskan) hawa nafsu.

Mengekor Hawa Nafsu

Mengikuti hawa nafsu ialah berjalan di belakang mengikuti keinginan nafsu. Sedangkan menurut syara’ mengikuti hawa nafsu ialah berjalan di belakang kehendak nafsu dan ambisinya tanpa pengendalian akal. Bahkan terkadang tidak rasional atau tanpa selaras dengan syara’ dan tidak diperhitungkan akibatnya.
Mengikuti hawa nafsu akan membawa manusia kepada kerusakan. Akibat pemuasan nafsu jauh lebih mahal ketimbang kenikmatan yang didapat darinya. Hawa nafsu yang tidak dapat dikendalikan juga dapat merusak potensi diri seseorang.
Hawa nafsu, suatu kata yang sering sekali kita mendengarnya di kehidupan kita. Al Imam Asy Sya’bi rahimahullah berkata: “Sesungguhnya kenapa dinamakan hawa nafsu adalah karena dia menyeret seorang hamba ke dalam neraka.
Banyak sekali celaan dan hinaan bagi para pengikut, penghamba, pengekor hawa nafsu, shahabat yang mulia Ibnu Abbas radhiyallahu ‘anhuma mengatakan: “Tidaklah Allah menyebutkan kata hawa di berbagai tempat di dalam Al Qur’an kecuali mencelanya!”

Mengekor kepada hawa nafsu menjadikan seseorang tenggelam kedalam keasyikan memenuhi selera rendahnya tanpa mempertimbangkan resiko yang akan diperolehnya. Orang-orang yang mengekor apa yang dimaui oleh hawa nafsu menjadikan mereka lupa diri bahwa apa yang diperbuatnya dalam memenuhi keinginan-keinginan dan kehendak-kehendak nafsunya tidak akan merasa pernah terpuaskan kecuali ajal datang menjemput. Banyak kejadian yang menimpa orang-orang yang memperturutkan hawa nafsu berakhir pada ujung yang hanya memberikan kesengsaraan dan penyesalan. Berapa banyak orang-orang yang tertimpa penyakit akibat perzinahan , berapa banyak orang yang menjadi korban dari minuman keras dan narkoba, berapa banyak korban akibat tindakan korupsi, berapa banyak orang yang menjadi korban perjudian, dan berapa banyak orang-orang yang menjadi korban berbagai kasus karena hanya memenuhi tuntutan hawa nafsu.
Maka sungguh akibat yang dihasilkan oleh hawa nafsu sangat merugikan di dunia dan di akhirat, di dunia dia terhalang dari kebenaran sebagaimana yang telah dikatakan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ‘anhu: “Dua perkara yang aku takutkan akan menimpa kalian panjang angan-angan dan mengikuti hawa nafsu, karena sesungguhnya panjang angan-angan melupakan kita dari akhirat adapun mengikuti hawa nafsu menghalangi seseorang dari kebenaran.”
Bahkan dengannya bisa menyeret seseorang ke dalam neraka sebagaimana sabda Rasulullah shalallahu ‘alahi wa sallam tentang seorang hakim (pengambil keputusan) ketika di dalam menjalankan tugas dan mengambil keputusan dia dikalahkan oleh hawa nafsunya, Rasulullah shalallahu ‘alahi wa sallam bersabda:
Sunan Abu Daud 3102: Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Hassan As Samti telah menceritakan kepada kami Khalaf bin Khalifah dari Abu Hasyim dari Ibnu Buraidah dari Ayahnya dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, beliau bersabda: "Hakim itu ada tiga; satu orang di Surga dan dua orang berada di Neraka. Yang berada di surga adalah seorang laki-laki yang mengetahui kebenaran lalu menghukumi dengannya, seorang laki-laki yang mengetahui kebenaran lalu berlaku lalim dalam berhukum maka ia berada di Neraka, dan orang yang memberikan keputusan untuk manusia di atas kebodohan maka ia berada di Neraka." Abu Daud berkata, "Hadits ini adalah yang paling shahih dalam hal tersebut, yaitu Hadits Ibnu Buraidah yang mengatakan; Hakim ada tiga…."
Dampak Mengikuti Hawa Nafsu

Mengikuti hawa nafsu bisa berdampak negatif, membahayakan dan bahkan bisa mencelakakan terhadap manusia Adapun dampak negatif tersebut, adalah :

1.Hilangnya keta’atan kepada Allah subhanahu wa ta’ala dan rasul-Nya.
Sesungguhnya, orang yang mengikuti hawa nafsu akan bersikap kaku, bahkan congkak, tidak mau taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Segala perintah syari’at diabaikan sedangkan larangan larangan syari’at yamng semestinya ditinggalkan malah jadi pekerjaan sehari-hari.

2.Tidak dapat lagi membedakan mana-mana yang halal yang dibolehkan syari’at dan mana-mana yang haram yang tidak boleh dikerjakan.

3.Menimbulkan penyakit hati, angkuh dan menjadi mati.
Seorang hamba nafsu akan tenggelam ke dalam kemaksiatan, dari ujung kepala hingg ujung kaki, hingga menimbulkan bekas yang buruk dan berbahaya pada hatinya (qalbunya). Sehingga bisa menjadi penyakit.

4.Hina dengan dosa-dosa.
Manusia yang telah menjadi budak nafsu, yang telah beku dan kaku hatinya, yang telah mati perasaannya akan menjadi terhina. Dia menjadi orang yang tidak peduli terhadap dosa dan maksiat.

5.Tidak menerima nasihat dan petunjuk
.Sungguh, tidaklah bakal ada kebaikan dalam suatu masyarakat apabila tidak saling menasihati, memberi petunjuk dan menerima petunjuk. Allah subhanahu wa ta’ala berfirman :
 Maka jika mereka tidak menjawab (panggilan) ketahuilah bahwa sesung- guhnya mereka hanyalah mengikuti hawa nafsu mereka (belaka). Dan siapakah yang lebih sesat daripada orang yang mengikuti hawa nafsunya dengan tidak mendapat petunjuk dari Allah sedikitpun. Sesung- guhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim. (QS.Al Qashash :50).

6.Melakukan bid’ah dalam agama Allah.
Sesunggguhnya budak hawa nafsu itu lebih dekat kepada perbuatan yang membahayakan. Mereka tidak menyukai cara beragama yang benar sesuai dengan Al-Qur’an dan As-Sunnah. Dan agar apa yang menjadi kecenderungan nafsu mereka bisa terlaksana, maka mereka melakukan perbuatan bid’ah (mengada-ada) dalam urusan agama. Mereka membuat aturan-aturan sendiri, diluar syari’at yang telah digariskan. Asalkan sesuai dengan hawa nafsu atau selera mereka.

7.Sesat dan tiadanya hidayah kepada jalan yang lurus.
Orang yang mengikuti hawa nafsu sangat mudah diperlakukan oleh syahwat dan berbagai keinginannya. Maka, diapun akhirnya bersikap menyimpang dari petunjuk agama.

8.Menyesatkan manusia, menjauhkan dari jalan-Nya.
Bahaya lain yang ditimbulkan pelaku yang mengikuti hawa nafsu,yaitu bisa menular kepada orang lain sehingga menambah jumlah para pelaku ittiba’ul hawa.

9.Akhir dari semua perbuatan mengikuti hawa nafsu adalah berujung kepada masuk kedalam neraka jahanam dan itulah seburuk-buruk tempat kembali sebagaimana yang dijanjikan oleh Allah subhanahu wa ta’ala.

Mengontrol dan Melawan Hawa Nafsu
.
Dalam kitabnya Manejemen Qalbu Ulama salaf Syaikh DR. Ahmad Farid mengemukakan bahwa cara mengatasi dominiasi nafsu amarah terhadap hati orang mukmin adalah dengan cara mengontorolnya dan melawannya. Disebutkan pula bahwa Imam Ahmad ada meriwayatkan bahwa Umar bin Khaththab radhyallahu’anhu berkata : Hisablah dirimusebelum kamu dihisab. Timbanglah amalmuj sebelum kami ditimbang. Karena akan lebih mudah bagimu kelak pada waktu dihisab itubila sedkarang kamu memngisab dirimu sendiri. Dan berhiaslah untuk menghadapi hari dimana kamu akan ditampilkan di muka umum tanpa ada sedikit pun yang tersembunyi darimu.
Kemudian dikemukakan pula bahwa Al-Hasan berkata : “Orang mukmin adalah orang yanmg selalu mengendalikan nafsunya. Ia mengontrol n afsunya karena Allah. Sesungguhnya hisab ( perhitungan amal ) pada hari kiamat akan terasa ringan bagi orang yang menyikapi masalah ini dengan penuh perhitungan.
Lebih lanjut disebutkan bahwa mengontor nafsu itu ada dua macam yaitu sebelum dan sesudah berbuat. Kontrol yang pertama adalah berhenti pada awal memikirkan dan menginginkan sesuatu. Ia tidak tergesa-gesa berbuat sebelum ia mendapat kepastian bahwa melakukannya lebih baik daripada meninggalkannya.
Al-Hasan rahimahullah berkata : “ semoga Allah menyayangi orang yang berhenti pada keinginannya; bila ternyata untuk Allah, ia akan melaksanakannya dan bila ternyata untuk selain Allah, ia akan mundur “
Sedangkan kontrol yang kedua adalah mengontrol nafsu setelah melakukan sesuatu tindakan. Ini dibedakan menjadi 3 macam yaitu :

1.Mengontrol nafsu atas ketaatan ( baca : ibadah ) yang dilaksanakannya dengan tidak semestinya, dimana dalam pelaksaan ibadahnya ia telah mengurangi hak Allah di dalamnya. Antara lain mungkin ia tidak ikhlas, tidak mengikuti sunnah. Jadi dalam hal ini ia mengontrol nafsunya apakah ia telah memenuhi hak Allah tersebut. Dan apakah ia menunaikan hak-hak tersebut di dalam ketaatan.

2.Mengontrol nafsunya atas setiap amal perbuatan yang sebenarnya lebih baik ditinggalkan dari pada dilakukan.

3. Mengontrol nafsu atas perbuatan mubah yang dilakukannya, mengapa ia melakukannya ? Apakah perbuatan itu ditujukan untuk meraih ridha Allah dan kebahagiaan di akhirat, sehingga ia menjadi orang yang beruntung ? Ataukah ditujukan untuk kepentingan dunia, sehingga ia merugi dan tidak dapat keuntungan dari apa yang dikerjakannya tersebut.

Selain itu ada pula orang yang teledor, tidak melakukan control , lepas kendali, meremehkan masalah dan beradaptasi dengannya. Kondisi semacam ini akan berakhir dengan kebinasaan. Ini adalah kondisi orang yang terlena, menutup matga terhadap apa yang terjadi di kemudian hari dan mengandalkan hanya pengampunan dari Allah subhanahu wa ta’ala. Sehingga ia tidak mau mengontrol nafsunya dan enggan melihat akibat perbuatannya.

Inti dari seluruh apa yang diutarakan diatas adalah bahwa setiap orang harus mengontrol nafsunya terlebih dahulu dalam melaksanakan ibadah-ibadah yang fardhu. Jika diketemujkan kekurangan, ia harus menambalnya dengan perbaikan. Kemudian ia mengontrol nafsunya dalam hal larangan –larangan, jika ternyata terdapat perbuatan yang melanggar larangan ia harus menambalnya dengan taubat, istighfar dan melaksanakan kebajikan –kebajikan yang bisa menghapus keburukan.

Setelah itu ia harus mengontrol nafsunya atas kelalaiannya. Jika ia telah lalai dari tujuan diciptakannya manusia , ia harus menambalnya dengan dzikir dan menghadap Allah subhanahuj wa ta’ala . Selanjutnya ia harus mengontrol nafsunya atas apa yang diucapkannya, langkah yang dijalani kakinya, kekerasan yang dilakukan tangannya, atau apa yang didengar telinganya ; apa yang diinginkannya dengan perbuatan itu? Untuk apa ia melakukannya? Dan Bagaimana ia melakukannya ?

HIKAM ATHAILLAH SYARAH SYEIKH PASANTREN KE 35 B

Dan sekiranya engkau berkawan seorang bodoh yang tidak menurutkan hawa nafsunya, lebih baik daripada berkawan dengan orang alim yang selalu menurutkan hawa nafsunya. Maka ilmu apakah yang dapat digelarkan bagi seorang alim yang selalu menurutkan hawa nafsunya itu, sebaliknya kebodohan apakah yang dapat disebutkan bagi seorang yang sudah dapat mengekang (menahan) hawa nafsunya.

Sufyan Astsaury berkata, 

“Siapa yang bergaul dengan orang banyak harus mengikuti mereka, dan siapa mengikuti mereka harus bermuka-muka pada mereka, dan siapa yang bermuka-muka kepada mereka, maka binasalah seperti mereka pula.”

Hati-hatilah atau tinggalkan sahaja sahabat seperti di bawah:
1.    Sahabat yang tamak   : ia sangat tamak, ia hanya memberi sedikit dan meminta      yang banyak, dan ia hanya mementingkan diri sendiri.
2.    Sahabat yang hipokrit: ia menyatakan bersahabat berkenaan dengan hal-hal lampau, atau hal-hal mendatang; ia berusaha mendapatkan simpati dengan kata-kata kosong; dan jika ada kesempatan membantu, ia menyatakan tidak sanggup.
3.    Sahabat pengampu    : Dia setuju dengan semua yang kamu lakukan tidak kira betul atau salah, yang parahnya dia setuju dengan hal yang tidak berani untuk menjelaskan kebenaran, di hadapanmu ia memuji dirimu, dan di belakangmu ia merendahkan dirimu.
4.    Sahabat pemboros dan suka hiburan: ia menjadi kawanmu jika engkau suka pesta, suka berkeliaran dan ‘melepak’ pada waktu yang tidak sepatutnya, suka ke tempat-tempat hiburan dan pertunjukan.


Tiada ulasan: