Catatan Popular

Sabtu, 27 Januari 2018

KU HIDUPKAN KITAB KASHF AL MAHJUB (AL HUJWIRI) : BAB 11 IMAM GENERASI SELEPAS TABIIN

OLEH IMAM Al-HUJWIRI

BAB 11 IMAM GENERASI SELEPAS TABIIN       

Salah satu pendekatan di dalam  penulisan kitab-kitab tasawuf ialah mengisi sebahagian daripada kandungannya   ialah dengan membicarakan tokoh-tokoh tasawuf sebagai bab di dalam penulisan kitab berkenaan.

Ini sebagaimana dilakukan oleh Abu al-Qasim `Abd al-Karim bin Hawazin di dalam kltabnya yang berjudul Al-Risalat al-Qushairiyyah, iaitu dengan membicarakan seramai 83 tokoh sufi. Kitab Kashfu al-Mahjub oleh Al-Hujwiri juga mengisi sebahagian  tokoh daripada kandungan kitab  Kashf al-Mahjub. Misalnya selepas membicarakan tentang imam-imam dari kalangan  para sahabat Nabi, Imam dari kalangan Ahl al-Bayt,  imam dari kalangan tabi`ian, maka dibicarakan para imam selepas dari generasi tabi`in. Jika Al-Qushairy membicarakan seramai 83 orang, maka Al-Hujwiri membicarakan seramai 64 orang. Memandangkan bahawa Al-Qushairy  mensenaraikan seramai  83 orang dan  Al-Hujwiri mensenaraikan serama 64 orang, kita menjangkakan sebahagian besar dari tokoh-tokoh yang dibicarakan adalah bersamaan, lantaran mereka sezaman Al-Qushairy meninggal (m. 465H.) dan Al-Hujwiri (m.456H.), tetapi ternyata tidak semua tokoh yang disenaraikan oleh Al-Hujwiri tidak banyak bersamaan di dengan Al-Risalat al-Qushairiyyat yang lebih panjang. Kelainan ini mungkin tempat mereka berlainan, Al-Qushairy berasal dari Naisabur, manakala Al-Hujwiri dari Ghaznawi.

Pendekatan dan pengajian mungkin berlainan. Walau bagaimana sebahagian dari tokoh adalah  bersamaan. Sebagai perbandingan diperturunkan nama-nama yang bersamaan:

Bersamaan Di dalam Al-Risalat Al-Qushairiyyah dan Kashf al-Mahjub)

1.       Abu Ishaq Ibrahim bin Adham bin Mansur
2.       Bishr bin Harith al-Hafi
3.       Abu Yazid Thaifur bin `Isa al-Bistami
4.       Abu `Abdullah al-Harith bin Asad al-Muhasibi
5.       Abu Sulaiman bin Da`wud bin Nusair al-Ta`i
6.       Abu Hasan Sari bin Mughallis al-Saqati
7.       Abu Mahfuz Ma`ruf bin Firuz al-Karkhi
8.       Abu `Abdul Rahman Hatim bin `Ulyan al-Asamm
9.       Abu Hasan Ahmad bin Abi al-Hawari
10.   Abu Hamid Ahmad bin Khadhrawayh al-Balkhi
11.   Abu `Abdullah Ahmad bin `Asim al-Antaki
12.   Abu Muhammad `Abdullah bin Khubaiq
13.   Abu al-Qasim al-Junayd bin Muhammad bin al-Junayd al-Baghdadi
14.   Abu `Abdullah Ahmad bin Yahya al-Jalla
15.   Abu Muhammad Ruym bin Ahmad
16.   Abu Hasan Samnun bin `Abdullah al-Khawwas
17.   Abu Muhammad Sahl bin `Abdullah al-Tustari
18.   Abu Muhammad `Abdullah Muhammad bin al-Fadhl al-Balkhi
19.   Abu `Abdullah Muhammad bin `Ali al-Tirmidzi
20.   Abu Sa`id  Ahmad bin `Isa al-Kharraz
21.   Abu Hasan Muhammad bin Isma`il al-Khayr al-Nasaj
22.   Abu Hamzah al-Khurasani
23.   Abu Ishaq Ibrahim bin Ahmad al-Khawass
24.   Abu Bakr Muhammad bin Musa al-Wasiti
25.   Abu Bakr bin Dulaf bin Jahdar al-Shibli
26.   Abu Muhammad bin al-Qasim al-Radzbari

Berlainan (Tiada dalam Al-Qushairy)

1.       Habib  al-`Ajami  
2.       Malik bin Dinar
3.       Abu Halim Habib bin Salim al-Ra`i
4.       Abu Hazim al-Madani
5.       Muhammad bin Wasi
6.       Abu Hanifah Nu`man bin Thabit al-Kharaz
7.       `Abdullah bin  Mubarak al-Marwazi
8.       Abu `Ali al-Fudhayl bin `Iyadh
9.       Abu al-Faydh Dzu al-Nun bin Ibrahim, al-Misri
10.   Abu `Ali Shaqiq bin Ibrahim al-Azdi
11.   Abu Sulaiman `Abdul Rahman bin `Atiyyah al-Darani
12.   Abu `Abdullah Muhammad bin Idris al-Shafi`e
13.   Imam Ahmad bin Hanbal
14.   Abu Turab `Askar bin al-Husain al-Nakhshabi al-Nasafi
15.   Abu Zakariyya Yahya bin Mu`adz al-Razi
16.   Abu Hafs `Amr bin Salim al-Nishafur al-Haddadi
17.   Abu Salah Hamdun bin Ahmad bin `Umar al-Qassar
18.   Abu Sari Mansur bin `Ammar
19.   Abu al-Hasan  Ahmad bin Muhammad al-Nuri
20.   Abu `Uthman Sa`id bin Isam`il al-Hiri
21.   Abu Ya`qub Yusuf bin al-Husain al-Razi
22.   Abu Fawaris Shah Shuja` al-Kirmani
23.   `Amr bin `Uthmanal-Makki
24.   Abu Bakr Muhammad bin `Umar al-Waraq
25.   Abu al-Hasan `Ali bin Muhammad al-Is*fahani
26.   Abu al-`Abbas Muhammad bin Mashruq
27.   Abu ~Abdullah Muhammad bin Isma`il al-Maghribi
28.   Abu `ali al-Hasan  al-Juzaja ni
29.   Abu Muhammad Ahmad bin al-Husain al-Jurayri
30.   Abu al-`Abbas Ahmad bin Muhammad bin Sahl al-Amuli
31.   Abu al-Mughith al-Husain bin Mansur al-Hallaj
32.   Abu Hamzah al-Baghdadi al-Bazzaz
33.   Abu Muhammad Ja`far bin Nusairal-Khuldi
34.   Abu al-`Abbas Qasim bin al-Mahdi al-Sayyari
35.   Abu `Abdullah Muhammad bin Khafif
36.   Abu `Uthman Sa`id bin Sallam al-Maghribi
37.   Abu  Qasim Ibrahim bin Muhammad bin Mahmud al-Nasr Abadzi
38.   Abu al-Hasan `Ali bin Ibrahim al-Hashri

Demikianlah dari jumlah 64 tokoh sufi disenaraikan oleh Al-Hujwiri di dalam Kafhf al-Mahjub hanya  26 bersamaan dengan Al-Qushairy di dalam Al-Risalat al-Qushairiyyah, manakala yang lain, yakni 38 tidak bersamaan.

Ini bermakna lebih banyak maklumat baru tentang tokoh didapati dari Al-Hujwiri. Walau bagaimana dari yang bersamaan, maklumat baru juga dapat dimanfaatkan melalui pendekatan yang setengahnya berlainan dari apa yang telah dibicarakan oleh Al-Qushairi di dalam al-Risalat al-Qushairiyyahnya.
Namun lebih banyak maklumat boleh di dapati dari kitab-kitab tabaqat seperti Tabaqat al-Nussak oleh Abu Sa`id al-A`rabi, Tabaqat al-Sufiyyah oleh `Abdul Rahman al-Sulami (m. 421H.) dan Tabaqat oleh `Abdul Wahhab al-Sha`rani.
Namun semua kitab-kitab di atas membantu menambahkan maklumat tentang tokoh-tokoh sufi.Tiada ulasan: